Johan Franck, foto: Stefan Zimmerman.

Johan Franck

Professor/överläkare

Om mig

Professor vid KI sedan 2008, först i klinisk alkohol- och narkotikaforskning (adjungerad), sedan 2010 i psykiatri.

Verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, sedan 2011

Vice prefekt, Institutionen för klinisk neurovetenskap 2007-2011. Chef för Centrum för psykiatriforskning 2007-2011. Ledamot av Docenturnämnden 2003-2008 (vice ordf 2006-2008).

Docentur vid KI 1999 (fysiologi; senare ändrad till psykiatri)

Specialist i psykiatri 1998


Förtroendeuppdrag:

Vetenskapsrådet; ledamot i ämnesrådet för medicin och hälsa 2010-2012; ordförande i beredningsgrupp D2 (psykiatri, neurologi) 2016, 2018-2019; ordförande i beredningsgrupp Mental Hälsa 2020

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning - vetenskaplig sekreterare och styrelseledamot 2001-2010 www.ssmf.se

Stockholms läns läkemedelskommitté 2010-2012 - ordförande i Expertrådet för psykiatriläkemedel 2004-2012

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA); ledamot i Scientific Advisory Group on Psychiatry (sedan 2011) www.ema.europa.eu

Vetenskaplig rådgivare till Kriminalvården 2005-2018, och Statens institutionsstyrelse 2011-2016

European College of Neuropsychopharmacology - Scientific Advisory Panel Addiction 2012-2017

Granskare för Royal College of Physicians (UK), MRC (UK), Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Norges forskningsråd, Helse Sör-Öst (Norge), Helse Vest (Norge), ZI Mannheim (Tyskland), Danmarks Frie Forskningsfond, Helsingfors universitet

 

Forskningsbeskrivning

Orsakerna till beroendesjukdomar är komplexa och många faktorer bidrar till och underhåller beroende av både droger och naturliga belöningar. Exempel på sådana faktorer är den totala exponeringen för drogen och olika drogrelaterade stimuli. Min forskargrupp studerar nya farmakologiska behandlingar för alkohol- och amfetaminberoende. Vi utvecklar även psykosocial och medicinsk behandling för personer med ADHD och substansberoende. Forskargruppen består av flera olika professioner som kompletterar varandras kompetenser och vi samarbetar även med forskare inom psykoterapi, epidemiologi, genetik och infektionssjukdomar.

Ett fokusområde är att undersöka effekterna av läkemedel på drogsug, drogsökande beteende och återfall i droganvändning hos patienter med beroendesjukdom. Genom att kombinera experimentella modeller och placebokontrollerade kliniska prövningar i naturliga miljöer arbetar vi för att minska tiden mellan identifiering av möjliga läkemedel, säkerhetsstudier på patienter och kliniska prövningar av effekt.

Inom ramen för vår forskning arbetar vi med tre kliniska patientgrupper: personer med amfetaminberoende, personer med alkoholberoende och personer med ADHD och samtidigt substansberoende. För att ta en bred ansats inom forskningsområdet samarbetar vi med andra forskare i projekt som rör opioidberoende, uppföljning av alkoholkonsumtion efter levertransplantation, utvärdering av ny ultraljudsteknik vid alkoholorsakad leversjukdom, samt utvärdering av narkotikaanalyser genom utandningsprov.

Johan Francks forskargrupp

Pedagogiska meriter

Redaktör (tillsammans med professor Ingrid Nylander, Uppsala) för läroboken "Beroendemedicin" (Studentlitteratur 2011; 2015)

Utbildning

Läkarexamen 1987 (Karolinska Institutet)

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap 1993 (Karolinska Institutet)