Johan Creutzfeldt

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Leg läkare, med.dr.

Forskningsbeskrivning

Träning med medicinska fullskale simulatorer och virtuella världar.

Träning med hjälp av simulatorer har inom medicinen blivit en vedertagen väg för att nå effektivare och säkrare sjukvård. Särskilt när det gäller träning av tekniska och icke-tekniska färdigheter samt teamarbete har simulatorträning visat goda resultat. Ett viktigt moment under sådan träning är återkopplingen under och efter träningen och den aktiva reflektion som då äger rum. Fortfarande saknas mycket kunskap kring hur simulatorbaserad träning används optimalt. Då träning med fullskalesimulatorer dessutom är en kostsam och begränsad resurs kan andra träningsmetoder behöva erbjudas. En sådan metod är datorbaserad träning i virtuella världar. Genom att dra nytta av yngre generationers kunskaper och färdigheter inom dator- och dataspelsanvändande är tanken att inlärning med större frihet och till lägre kostnad kan äga rum inom olika medicinska områden. Idag inom medicinen är dock kunskapsläget avseende sådan träning mycket begränsad.

Med hjälp av kvantitativa, psykometriska, och kvalitativa metoder studeras träningens effekter hos deltagare och i grupper. Motivation, olika koncentrations- och uppmärksamhetsmått och mental belastning kombineras med studier av egenupplevd förmåga (självtillit), och effekter avseende icke-tekniska färdigheter och medicinska utfallsmått. Forskningsgruppen är multidisciplinär och studierna sker inom ramen för Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetsjukhuset / Karolinska Institet.