Om mig

Biträdande Lektor, Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, medicine doktor i omvårdnad.

Inriktningsansvarig och examinator för specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård, medverkar i kurser på grund, avancerad och forskarnivå.

Forskningsbeskrivning

Huvudsakliga forskningsområde är symptomerfarenhet och symptomhanteringsstrategier hos personer med kronisksjukdom, ett särskilt fokus i forskningen har legat på symptombörda hos äldre personer med multisjuklighet. Disputerade 2015 med avhandlingen -Symptom burden among people with chronic disease. Under avhandlingsarbetet var jag engagerad i projektet Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial (Age-FIT) som genomfördes 2011–2013. Age-Fit projektet leddes av Dr Anne Ekdahl och utvärderade effekterna av ett strukturerat helhetsomhändertagande av geriatriska patienter (CGA) anslutna till en öppenvårdsmottagning. 

Pågående projekt

Postoperativ neurokognitiv återhämtning

Forskningsprogrammets övergripande syfte är att utforska kognitiv nedgång efter kirurgi, utveckla, testa och utvärdera ett digitalt kognitivt screeningverktyg, undersöka patienters erfarenheter av kognitiv återhämtning, samt att undersöka potentiella samband mellan neurokognitiv nedgång, tidig postoperativ förvirring och demens bland äldre personer som genomgår kirurgi. Forskningsledare för projektet är Professor Ulrica Nilsson, KI.

Forskningsprogrammet består av två delprojekt, CoME och DiCASS;

CoME-Postoperativ kognition; patienters erfarenheter och utveckling och utvärdering av ett kognitivt uppföljningsverktyg. Projektet syftar till att utforska patienternas erfarenheter av tidig postoperativ kognition efter ortopedisk kirurgi. Postoperativ kognitiv funktion bedömd med validerade neuropsykologiska tester, inflammatoriska signalmolekyler, postoperativ återhämtning samt ett närstående perspektiv på tidig postoperativ kognition.

DiCASS-Digital kognitiv bedömning och stöd efter kirurgi

Projektet syftar till att utveckla, testa och psykometriskt utvärdera ett digitalt screeningverktyg för postoperativ kognitiv nedgång och utvärdera dess effekt på postoperativ återhämtning, inklusive en hälsoekonomisk utvärdering.

Utbildning

Leg. sjuksköterska, 1996, Linköpings universitet.

Specialistutbildning inom intensivvård, 2001, Linköpings universitet. 

Medicine doktor i omvårdnad, 2015, Linköpings universitet