Skip to main content
irene_j2.jpg

Irene Jensen

Professor

Om mig

Jag är professor i metoder för företagshälsa och chef för avdelningen för intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa. Syftet med den forskning som utförs i min grupp är att bidra till att förbättra arbetsförhållandena och miljön för arbetsgivare och anställda där hälsa, välbefinnande och produktivitet går hand i hand. Att forska om detta stöder utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser och därmed målen för hållbara samhällen. För att facilitera implementering och överföring av forskningsresultat till praktiken arbetar min grupp i nära samarbete med partners, såsom arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, företagshälsovården, myndigheter mm organiserat som ett partnerbaserat forskningsnätverk. Mitt speciella intresseområde är arbetsplatsinterventioner för att förhindra arbetsrelaterad sjukdom och främjande av arbetsförmåga. Ytterligare intresse är arbetshälsoekonomi, ett område där de ekonomiska aspekterna från ett arbetsgivarperspektiv studeras.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen. En stor del av forskningen har fokuserat på smärta och besvär från nacke/rygg, som är en av de dominerande orsakerna till långvarig sjukfrånvaro. Relationen mellan hälsa och arbete studeras utifrån antagandet att den anställdes hälsa (oberoende av orsak till ohälsa) påverkar arbetsförmåga och prestation och därmed produktiviteten i organisationen. Därför är det viktigt att finna kostnadseffektiva metoder för att förebygga och åtgärda ohälsa på arbetsplatsen. Genom att arbeta med detta skapas förutsättningar för människor att leva ett liv med god livskvalitet, både i privat- såväl som i arbetslivet.

Forskningen är tvärvetenskaplig och inriktad på att utveckla och utvärdera interventioner i syfte att identifiera kostnadseffektiva metoder för att förbättra arbetshälsan, samt att vetenskapligt studera hur metoderna kostnadseffektivt kan implementeras i samhället. Implementering av vetenskapligt belagda metoder - så kallad evidensbaserad praktik (EBP) - är ett relativt nytt och ännu oetablerat forskningsområde. Implementeringsforskning handlar om att studera processer för implementering och utveckla effektiva metoder för att förändra och föra in nya arbetssätt. Utvärdering av implementeringen är essentiell och blir ett redskap för att förbättra processer och följsamheten med nya metoder. Utvärderingar av implementering bör innehålla både process analys, effektmätning i form av beteendeförändring och kvalitet i utförande samt mätning av de effekter som interventionen/metoden förväntas generera på exempelvis anställdas sjukfrånvaro, livsstil, hälsa, etc. Genom att följa upp både process och effekt får man mer av ett helhetsperspektiv på en implementering.

Min forskargrupp har bland annat utvecklat metoder för kostnadseffektiv rehabilitering av långvariga ryggbesvär samt metoder för att minska sjukfrånvaro och samtidigt höja produktiviteten i företag. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företagshälsovård, arbetsmarknadens parter, industrin, försäkringsbolag, kommuner, landsting, med flera, eftersom en förutsättning för att framgångsrikt implementera nya metoder är att forskningen bedrivs nära de som skall bruka metoderna. Jag innehar Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder, samt ett programstöd för att utveckla detta forskningsområde.

Research areas

Ryggbesvär Stress relaterad mental ohälsa Rehabilitering Hälsopromotion på arbetsplatsen Psykosocial arbetsmiljö Arbetshälsa

Hälsoekonomi 

Arbetshälsoekonomi

Implementeringsforskning

Finansiering

  • FORTE
  • AFA
  • EU
  • Departement
  • MynAK
  • ECCR

 

Utbildning

Beteendevetare, BSc. 1985, Örebro universitet. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Personskadeprevention. Avhandling " Non-specific spinal pain. Multidisciplinary intervention, a cognitive-behavioural approach ", 1993 vid Karolinska Institutet. Docent vid Karolinska Institutet 1999. Professor i Personskadeprevention 2004 och Professor i metoder för företagshälsa 2011, vid Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...