ing-mari_dohrn_2015_hogupplost.jpg

Ing-Mari Dohrn

Assisterande lektor

Om mig

Jag är medicine doktor sedan 2015, och forskar och undervisar på Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. För närvarande är jag även gästforskare på Stiftelsen Stockholms Äldrecentrum. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1988 och har min kliniska bakgrund inom primärvården. Jag har även arbetat med införande och spridning av Fysisk aktivitet på recept - FaR i Stockholm läns landsting, varit kursansvarig för Forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL, samt haft en postdoc tjänst 2018/19 på Aging Research Center (ARC) som SFO-V fellow. Jag samarbetar med forskare på Arizona State University och på University of Queensland, där jag också har varit gästande postdoc.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet. Jag tillhör professor Maria Hagströmers forskargrupp "Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på prevention", där jag har undersökt sambanden med dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar i en 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande och fysisk aktivitet hos 1200 svenskar (ABC-studien).

Jag har fått finansiering från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) för framstående juniora forskare med ledarskapspotential. Som SFO-V fellow 2018/19 studerade jag objektivt mätt stillasittande och samband med kognitiv funktion hos över 650 äldre kvinnor och män i Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K).

Det övergripande syftet med min avhandling var att undersöka faktorer av betydelse för fysisk aktivitet hos äldre personer med benskörhet, samt att utvärdera om ett utmanande balanstränings-program med successivt stegrande svårighetsgrad och övningar där man gör flera saker samtidigt — dual- och multi-tasking — hade effekt på objektivt mätt fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Jag är fortsatt engagerad i implementeringen av balansträningsprogrammet tillsammans med forskare i forskargruppen "Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd".

 

Additional publications:

Yrkesföreningar för Fysisk Aktvitiet. Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, Hagströmer M, (Red.). FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Helbostad J, Frändin K, Dohrn IM. Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för äldre. I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Kallings LV, Eriksson M, Lundqvist S, Dohrn IM. Fysisk aktivitet på recept – FaR. I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Hagströmer M, Leijon M, Eriksson U, Dohrn IM. Åtta insatser för att främja fysisk aktivitet – som fungerar!  I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Dohrn IM, Vidlund E. Fysioterapeutens perspektiv på stillasittande. I: Ekblom Bak E (Red.), Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden? Lund: Studentlitteratur; 2021. ISBN: 978-91-4413-867-1

Dohrn IM. Stillasittande och äldre. In: Ekblom Bak E (Red.), Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden? Lund: Studentlitteratur; 2021. ISBN:978-91-4413-867-1

Dohrn IM, Börjesson M, Emtner M. (Red.). Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS. Stockholm: SISU Idrottsböcker;2018. ISBN:978-91-7727-035-5

Dohrn IM. Sport prescription in Sweden, an effective tool? Sport et Santé en Europe/Sport and Health in Europe, Sport & Citizenship, Sept 2014.

Dohrn IM, Lundin M, Nilsson-Wikmar L. Sjukgymnastiskt vårdprogram för gravida med rygg/bäckensmärta - en pilotstudie. Nordisk Fysioterapi 2002;6(1):35-40

Pedagogiska meriter

Min ämneskompetens ligger inom områdena fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, äldre, samt FYSS/FaR. Jag är kursansvarig för de fristående kurserna "Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR" och "Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor”. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet och har även undervisat på Läkarprogrammet, på forskarutbildningskursen “Measurement of physical activity using objective methods”, samt varit kursansvarig och undervisat på forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL.

Utbildning

2015  Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet 

  • Avhandlingens titel: Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis. Handledare: Professor Agneta Ståhle, docent Maria Hagströmer och professor Mai-Lis Hellenius.

2008  Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1988  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa fria föredrag i fysiologi/medicin, Idrottsmedicinska Vårmötet 2019