Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Doktorand

Doktorand, psykolog och projektledare för forskningsprojekt med syfte att utforma och utvärdera behandling för ungdomar med substansbruk och kriminellt beteende i institutionsvård.

Om mig

Min forskning är inriktad på hur psykologisk behandling för ungdomar med omfattande substansbruk och kriminellt beteende (främst ungdomar involverade i kriminella nätverk) kan utformas och utvärderas i institutionsvård.  

I linje med min pågående forskning har jag ett starkt intresse för hur psykologisk behandling och forskning på detsamma kan utvecklas mot att bli mer tillgängligt för utsatta grupper. Därför fördjupar jag mig i designer, procedurer och projektledning av forskning som håller hög vetenskaplig kvalitet och samtidigt är genomförbara i mer utmanande miljöer. Jag är styrelseledamot i Nätverket för Global psykisk hälsa, en organisation som syftar till att sprida kunskap, underlätta samarbete och förbättra Sveriges arbete inom området psykisk hälsa, lokalt och globalt, och koordinator för en Journal Club om Global Mental Health, GMH. 

Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag på en psykiatrisk klinik för flyktingar och asylsökande, inriktad på behandling av posttraumatiskt stressyndrom med traumafokuserad KBT, särskilt Prolonged Exposure och Narrativ Exponeringsterapi. År 2021 skrev jag en rapport om tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom, i samarbete med Stockholms universitet och Centrum för psykiatriforskning vid KI, finansierat av Region Stockholm.

Tidigare i min karriär har jag arbetat med psykologisk behandling av depression, ångest och sömnstörningar utifrån Acceptance and Commitment Therapy, med ett särskilt intresse för Relational Frame Theory.

Jag avslutade utbildningen till Specialist i klinisk psykologi och Leg. psykoterapeut inriktning KBT vid Stockholms universitet våren 2022. 

Min huvudhandledare är Sven Alfonsson, docent på Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Tobias Lundgren och Hanna Sahlin, även de verksamma på Karolinska Institutet, och Mårten Tyrberg vid Uppsala universitet är mina bihandledare.

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Projektledare och doktorand i ett forskningsprojekt om att utvärdera och anpassa behandlingen, Adolescent Community Reinforcement Approach, A-CRA, till institutionsvård för ungdomar med kriminellt beteende och substansbruk. PI och projektägare är Tobias Lundgren, docent och forskargruppsledare. Studierna i min avhandling är:

1) En randomiserad pilotstudie för att utvärdera genomförbarheten av studieprocedurer, till exempel om personal och ungdomar godtar randomisering, bortfall i mätningar, hur många ungdomar som avbryter behandling samt inklusionsförfaranden.

2) En randomiserad kontrollerad multicenterstudie för att utvärdera behandlingseffekterna av A-CRA i institutionsvården. 220 ungdomar fördelade på 7 siter (SiS-institutioner) kommer att genomgå antingen A-CRA eller sedvanlig vård.

3) Två intervjustudier för att undersöka erfarenheterna hos behandlare och ungdomar som genomför och genomgår A-CRA i institutionsvården, vad som hindrar respektive underlättar och hur de anser att behandlingen bör anpassas för att passa institutionsvården.

4) En Mixed Methods SCED med fokus på att undersöka drogrelaterade beteenden hos ungdomar i institutionsmiljön, hur drogrelaterade beteenden påverkas av behandling och hur de samspelar med prosociala beteenden.

 

Publikationer:

Mälarstig, I., Tyrberg. M, Lundgren, T. & Alfonsson, S. (2023). Experiences of conducting a substance use disorder treatment, A-CRA, in compulsory institutional care for youth – The challenge of promoting openness in a closed, temporary setting, Children and Youth Services Review, Volume 148. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106850.

Mälarstig, I., Ramnerö, J., Bergström, J. (2021). Tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 

Pedagogiska meriter

- Återkommande undervisningsuppdrag i PTSD, Narrativ exponeringsterapi, tolkförmedlad behandling, traumafokuserad KBT, Adolescent Community Reinforcement Approach, komplexa fall i psykiatrin och Acceptance and Commitment Therapy på psykologprogrammets senare terminer på Stockholms universitet och Mittuniversitetet, och på psykoterapeutprogrammet och fristående kurser på Karolinska Institutet.

- Bihandledare för psykologer som skriver sin specialistexamensuppsats. 

Utbildning

Specialist i psykologisk behandling och leg psykoterapeut inriktning KBT, Stockholms universitet, 2018-2022.


Psykologexamen, Stockholms universitet, 2008-2013.

Akademiska priser och utmärkelser

2023 - Majblomman, diplom samt utvald att presentera min forskning på diplomceremonin på Kungliga Slottet 20/9