hjalmar_fors_portratt_beskuret_2016.jpg

Hjalmar Fors

Enhetschef

Jag är filosofie doktor (2003) och docent (2014) i idé- och lärdomshistoria och enhetschef för Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

Om mig

Som enhetschef för Hagströmerbiblioteket ansvarar jag för Karolinska Institutets samlingar av värdefulla äldre böcker och manuskript. Kontakta mig om du vill forska på KI:s äldre samlingar, eller önskar använda dig av dessa på andra sätt.

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom vetenskaps- och medicinhistoria kopplad till LIME och till Institutionen för Idé- och Lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Min huvudsakliga intresseområden är kemi/alkemi, farmaci, naturalhistoria och bergsbruk från 1500-talets mitt till 1800-talets början.  Jag intresserar mig också för den medicinska gymnastikens moderna historia, teknikhistoria och STS (Science and Technology Studies). Teoretiskt intresserar jag mig för cirkulation av kunskap på global och europeisk nivå, samt filosofiska frågor om vetenskapens kunskaps- och maktanspråk, särskilt i dess möten med icke-europeiska kulturer.  Jag samarbetar också med naturvetare för att praktiskt återskapa vetenskapliga experiment och hantverkspraktiker (experimentell vetenskapshistoria).

Mitt senaste forskningsprojekt, Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker inleddes 2015 och avslutades 2018. Det var förlagt till inst. för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, och utfördes i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som är analytisk farmaceutisk kemist. Genom att återskapa en tidigmodern medicin, kallad Hiärnes Testamente, rekonstruerade vi försvunna farmaceutiska, medicinska och botaniska färdigheter. Projektet integrerar medicinhistoria i det global- och vetenskapshistoriska forskningsfältet och omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag är forskningsledare för ett STINT-finansierat samarbete med CESIMA (Centro Simao Mathias de Estudos em Historia da Ciencia) vid Pontifica Universidade Católica i Sao Paulo, Brasilien. Syftet med projektet är att kritiskt granska och utveckla de teorier om globala kunskapsutbyten som sprungit ur fältet postkoloniala studier. Från svensk sida medverkar avdelningen för Vetenskapshistoria och Inst. för Idé- och Lärdomshistoria i Uppsala, samt Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...