Helena Ullgren

Helena Ullgren

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialistsjuksköterska i onkologi samt palliativ vård och är ansvarig för att leda forskning och strategisk utveckling på Karolinska Comprehensive cancer center. Parallellt med klinisk forskning så är jag kliniskt verksam, framförallt som kontaktsjuksköterska, men också på andra enheter. 

 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade i November 2021 och avhandlingen handlar om hur patienter i cancervården med komplexa vårdförlopp, t ex samtidig akut och palliativ cancervård utnyttjar vård, framför allt akutsjukvård. Ett sätt att mäta integrering av vård och vårdkvalitet i livets slutskede, är att mäta vårdutnyttjande, t ex besök på akutmottagning, intensivvård och cancerbehandling nära livets slut. Min forskning handlar om vårdkvalité, patientsäkerhet och efter disputation så deltar jag i flera projekt kring systematisk symptommonitorering och hur man kan öka precision i sina bedömningar av patienternas symptom, behov och prognos. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på specialistutbildningen, kontaktsjuksköterskeutbildningen och även klinisk handledning av studenter.

Utbildning

Specialistsjuksköterska onkologi 1995

Kandidatexamen 2011

Specialistsjuksköterska palliativ vård och magisterexamen 2015

Medicine doktor 2021