Om mig

Nuvarande tjänst

  • Doktorand, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet
  • ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

Forskningsbeskrivning

Med mitt doktorandprojekt planerar jag studera hur faktorer under graviditeten påverkar barnets risk att utveckla födoämnesallergi och astma, hur barnets egen oro är kopplad till födoämnesallergi samt utvärdera behandling av astma hos barn. Jag kommer att 1) studera kopplingen mellan mammas stress under graviditet och utvecklingen av astma och födoämnesallergi hos barnen i två separata studier; 2) estimera samsjukligheten mellan födoämnesallergi och oro hos barn samt 3) utvärdera behandling av astma.

Jag kommer att genomföra en stor populationsbaserad studie där alla barn födda i Sverige 1973-2021 ingår (Appeasing the wheezing | Karolinska Institutet (ki.se)). Jag inhämtar uppgifter om mammas graviditet och barnets hälsa (diagnos och medicinering) från register hos Socialstyrelsen och får sociodemografiska uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Från Svenska Tvillingregistret får vi information om födoämnesallergier och vi länkar till det nationella Luftvägsregistret. Inom ramen för studien MAESTRO-CHILD (MAESTRO - Maternal Asthma Events, STRess and Offspring | Karolinska Institutet (ki.se)) samlar vi in enkäter, saliv- och blodprov.

Projektet syftar till att fylla kunskapsluckor för orsaker till och behandling av födoämnesallergi och astma, som är vanliga kroniska sjukdomar hos barn. Stress under graviditet och oro hos familjer med födoämnesallergier är vanligt, men det är inte känt om sambanden kan förklaras av arv eller miljö, eller hur det påverkar barnens hälsa på lång sikt. Studierna kommer att ge förnyade insikter i tidig utveckling, förebyggande och behandling av sjukdomarna vilket är till stor nytta för hälso- och sjukvårdssystemet och folkhälsan.

Pedagogiska meriter

- Klinisk handledare åt läkarstudenter på barnkursen, termin 10

Utbildning

  • 2016 - Läkarexamen, Karolinska Institutet
  • 2018 - Läkarlegitimation, Karolinska Sjukhuset Solna