Skip to main content

Om mig

Jag är anknuten docent vid Centrum för Hälsoinformatik på Karolinska Institutet, men min anställning har jag på Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. Jag driver och deltar i flera forskningsprojekt (se länkar nedan), och handleder doktorander och masterstudenter på KI. Jag fortsätter att vara engagerad i det globala masterprogrammet i hälsoinformatik som jag tidigare var programdirektor för. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning undersöker hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer involverade i sjukvård och omsorg, och hur IKT kan användas för att stärka patientens ställning i vårdprocessen.

En förväntad framtid med en växande äldre befolkning, klart uttalade och allt större vårdbehov, och en ökad mängd personer med kroniska hälsoproblem ställer nya krav på integration och samverkan mellan hälso- och sjukvårdens organisationer. Då många patienter med kroniska hälsoproblem behöver både hälso- och sjukvård och social vård och omsorg måste också dessa vårdgivare inkluderas i denna samverkan.

Idag finns stora brister i informationsöverföringen mellan olika vårdgivarorganisationer. Vård- och omsorgstagaren och/eller dess närstående är ofta de enda som har en någorlunda överblick över de insatser som har utförts och som ska utföras. För att förbättra denna situation så krävs att information från olika vårdgivare kan delas mellan organisationer, samt göras tillgänglig för vård- och omsorgstagare och deras närstående. Vården måste bli mer patientcentrerad, snarare än som idag organisationscentrerad.

Ett växande forskningsområde är personal (eller consumer) health informatics som fokuserar på hälsoinformatik som riktar sig direkt till patienter och andra vårdkonsumenter. Ett mål är till exempel att erbjuda verktyg som möjliggör patienter och närstående att själva vara aktivt delaktiga i vårdprocessen, att ha tillgång till och kontroll över den egna hälsoinformationen och sist men inte minst att ha rätt verktyg för sin egenvård.

I min forskning fokuserar jag på patientcentrerad hälsoinformatik och angriper området från två perspektiv:

1. Att använda informations och kommunikationsteknologi (IKT) för att förbättra informationsdelning och samverkan mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer, mellan olika vårdprofessioner, och mellan vårdgivare och patienter/anhöriga. 2. Att använda IKT för att stärka patientens ställning; utforska deras behov av e-tjänster för t ex egenvård och erbjuda tillgång till personlig hälsoinformation.

Education

Doktorsexamen i Medicinsk Informatik, 2003-2009

disputerade i february 2009

Huvudhandledare: Professor Sabine Koch

Bihandledare: Professor Björn-Erik Erlandsson Title: Sharing is Caring – integrating health information systems to support patient-centered shared homecare Uppsala Universitet

Loading bibliometrics...