Om mig

Min forskningsprofil sträcker sig från interventions- och implementeringsforskning till psykometri och beteendegenetik. Forskningen bedrivs/har bedrivits inom klinisk verksamhet, på arbetsplatser och vid företagshälsan. I nuläget är jag bl.a. forskningsledare för studien ”problemlösningsmetod vid psykisk ohälsa i arbetslivet (PIA-studien). Utvärdering av en insats vid företagshälsan.” Jag undersöker också vilka faktorer i arbetsmiljön som kan påverka arbetsförmåga, hälsa och arbetsprestation, detta även ur ett ekonomiskt perspektiv. Även den beteendegenetiska forskning jag deltar i ställer frågor kring arbetssituation och arbetsförmåga. Har också publicerat ett antal studier kring psykometriska aspekter av frågeformulär som används kliniskt bl.a. för mätning av smärta och livskvalitet. Har arbetat med utvärdering av hur den s.k. rehabiliteringsgarantin implementerats i praktiken.

Jag började forska inom det beteendemedicinska fältet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi och multidisciplinära interventioner vid nack-/ryggsmärta. Frågeställningarna gällde effekter av insatser och individanpassning av åtgärder. Jag har också varit projektledare för utvärdering av en omfattande arbetsplatsintervention för att förbättra hälsa och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser.

Sakkunnig vid SBU i systematisk översikt kring preventiva insatser vid akut nack-/ryggsmärta (presenterad februari 2016). Extern expert till företagshälsovårdens riktlinjegrupp 2014-2015 vid framtagande av riktlinjer för psykisk ohälsa. Jag är medlem i GRADE Working Group.

Jag har varit kursledare och examinator inom grundutbildningen (psykologi) och på avancerad nivå (evidensbaserad medicin) vid KI. Leder också kurs kring problemlösningsmetod vid psykisk ohälsa i arbetslivet som ges vid KI. Kursen riktar sig direkt till praktiken.

Jag har som huvud- eller medsökande fått forskningsanslag från AFA-försäkring, Forte, försäkringskassan och arbetsmiljöverket. Har 58 peer-review originalartiklar.