Om mig

Professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning. Jag är legitimerad tandläkare och toxikolog och har fått min forskarutbildning och grundutbildning vid KI. Efter min forskarutbildning har jag varit anställd vid institutionen för odontologi. Jag undervisar på tandläkarprogrammet i dentala biomaterial och odontologisk toxikologi på grund- och vidareutbildningsnivå, och har kursansvar för master- och magister kurser på institutionen. Jag har handlett 5 forskarutbildningsstudenter till disputation. Jag arbetar aktivt med flera förtroendeuppdrag såsom institutionens antagningsnämnd, ersättare i etikprövningsnämnden, som bedömare av KID-medel, som bedömare åt Stockholms läns landsting av förhandsbedömningar samt som reviewer av vetenskapliga artiklar.

Sedan 2015 har jag uppdrag som föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård).  Jag samordnar också Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES, som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskningsbeskrivning

Mitt ursprungliga forskningsområde var kvicksilver och amalgam ur ett farmakokinetiskt perspektiv. Därefter har forskningsfältet vidgats och utgörs idag av registerstudier inom ett brett forskningsområde. Vi utvärderar effekten av Tandvårdsreformen (1999), varvid infördes subventionerad vård för utbyte av tandfyllningar hos patienter som upplever besvär som relateras till dentala material. Vi undersöker också eventuella effekter av potentiell kvicksilverexponering hos söner till tandvårdspersonal, orala komplikationer hos patienter med medicinskt förvärvad muntorrhet, liksom risken för inflammationsrelaterade sjukdomar hos patienter med tandlossningssjukdom och deras förstagradssläktingar. 

Mot bakgrund av min roll som förståndare för ACT (aldretandvard.se), kommer framtida projekt framförallt att behandla relationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre.