Skip to main content

Gunilla Eriksson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är arbetsterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin med inriktning mot arbetsterapi vid enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. År 2007 disputerade jag på sektionen för arbetsterapi på KI. Nu är jag anknuten forskare men anställd som vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar huvudsakligen om personer med stroke och deras vardagsliv. Jag utvärderar nu ett personcentrerat arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke i arbetsför ålder. Vidare så är jag del av en forskargrupp som utvärderar en mobiltelefonstödd ADL-intervention för personer med stroke och deras familjer i Uganda. Tidigare har jag varit med och utvärderat effekten av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke i jämförelse med sedvanlig intervention. Nu genomförs en femårsuppföljning av dessa personer med stroke och deras närstående. Bedömningsinstrumentet Occupational Gaps Questionnaire (på svenska GAP) har vidareutvecklats, kulturanpassats och testats psykometriskt och används för nya målgrupper nationellt och internationellt. 

 

Utbildning

1976 Arbetsterapeutexamen

1997 Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsterapi

2007 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Arbetsterapi

Loading bibliometrics...