Göran Walldius

Göran Walldius

Professor Emeritus/Emerita

Forskningsbeskrivning

Metabola och inflammatoriska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Min forskning är fokuserad på hur olika metabola och inflammatoriska rubbningar påverkar risken att insjukna i kardiovaskulära och andra aterosklerotiska sjukdomar, diabetes och cancer. Sedan 1985 undersöker vi i AMORIS-projektet (Apolipoprotein-related MOrtality RISk) om apolipoproteinerna (apo) B, som reflekterar de kolesterolinnehållande aterogena lipoproteinerna, särskilt det onda LDL, samt apoA-I som indikerar de goda HDL partiklarna, har starkare samband med risken för kardiella komplikationer än konventionella lipider. Jag har under alla dessa år samarbetat med Ingmar Jungner, grundaren av det Centrala Automations Laboratoriet, CALAB. Studieresultaten baseras på 175 000 individers laboratoriedata (AMORIS-basen) som under den senaste 20-årsperioden länkats till medicinska risker dokumenterade i olika nationella hälsoregister. Våra fynd talar för att balansen mellan de skadliga apoB och de skyddande apoA-I, den så kallade apoB/apoA-I-kvoten, är den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla lipider. ApoB och apoA-I har redan börjat användas på vissa kliniker runt om i landet.

Det nya AMORIS-projektet på IMM

De senaste åren har AMORIS-basen uppdaterats med ett stort antal undersökta individer och ett större antal olika laboratoriedata. Denna mycket omfattande forskningsbas har nu ställts till IMMs förfogande av Ingmar Jungner, CALAB. Detta gör det nu möjligt att vidga forskningen över ett bredare kliniskt sjukdomspanorama. Den planerade studierna i AMORIS-KI-projektet följer forskningsplanen;

"Metabola rubbningar och inflammation i relation till kronisk sjukdom, främst hjärt- kärlsjukdom, njursjukdom, cancer, demenssjukdom, reumatoid artrit och psykisk ohälsa - epidemiologiska studier baserade på AMORIS-populationen"

De första nya studierna beräknas kunna starta i början av 2013 då alla länkningar och förberedelser är klara.

Länkningar mellan olika register

AMORIS-basen baseras på nu på ca 800 000 män och kvinnor som undersökts i icke akut skede på hälsokontroller och öppenvårdsmottagningar i Stor-Stockholmsområdet under 1985-1996. Laboratoriedata från över 300 laboratorieanalyser har länkats med registerdata från Dödsorsaksregistret, Patientregistret, Cancerregistret (med specialregister för prostata-, bröst, rektal- och koloncancer), Läkemedelsregistret, register över in- och utvandring, Födelseregistret, Flergenerationsregistret, Tvillingregistret, Stockholmsundersökningen av 60-åriga män och kvinnor samt WOLF-undersökningen, undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), folk- och bostadsräkningar (FoB), LISA-databasen, SwedeHeart-registret (inkluderande RIKS-HIA, Sephia, SCAAR och Svenska Hjärtkirurgiregistret), Riks-stroke, Reumatoid artrit via Svenskt RA-register samt EIRA-studien och svenskt njurregister (SNR). Med all den nya uppdaterade information om medicinska händelser/sjukdomar på ett så stort patientmaterial har vi nu mycket goda möjligheter att få ny viktig kunskap om hur olika riskvariabler, enskilt, eller i kombination med andra riskvariabler, kan prediktera dessa vanliga kroniska, invalidiserande och för samhället dyrbara medicinska sjukdomar med efterföljande komplikationer.

Samarbeten

AMORIS-KI-projektet är förlagt till IMM vid Karolinska institutet. En styrgrupp ansvarar för projektets genomförande (Göran Walldius, professor emeritus, projektledare, ordf, IMM, Niklas Hammar, adjungerad professor, IMM, Ulf de Faire, professor emeritus, IMM, Mats Lambe, professor, Regionalt Cancercentrum, Uppsala, Ingmar Jungner, docent, jubeldoktor vid KI, IMM och CALAB). Styrgruppen ansvarar för bedömning och prioritering av olika föreslagna delprojekt och att hela AMORIS-projektet drivs enligt godkända forskningsplaner.

Finansiering

Forskningsanslag har erhållits från Vetenskapsrådet, Gunnar och Ingmar Jungers stiftelse för laboratoriemedicin, samt Cancerfonden.

Forskargrupper

AMORIS-projektets forskare inom styrgruppen samarbetar med flera forskargrupper. Ingar Holme, professor, samt Are Aastveit, professor, båda statistiker i Oslo, har varit med i AMORIS-projektet i över 20 år. Mats Lambe, professor, Uppsala, och Lars Holmberg, professor, London/ Uppsala, samt Mieke Van Hemelreijk, Lecturer in Cancer Epidemiology, Kings College London, School of Medicine, Cancer Epidemiology Group, London, UK London, ingår i samarbetsgruppen runt cancersjukdomar. Vi samarbetar även med de kollegor som bidragit med egna forskningsregister som underlag för alla länkningar.

Utbildning

Jag har sedan 1973 arbetat på KS som medicinare och kardiolog. Under alla dessa år har jag även bedrivit forskning vid Konung Gustaf Vs forskningsinstitut på KS och från 1996 vid Institutionen för Medicin, KI. Sedan 2010 har jag varit verksam vid IMM, Institutionen för Miljömedicin. Under åren 1995-2009 har jag arbetat på AstraZeneca i Mölndal som Senior Princial Scientist och som Medicinskt ansvarig för det blodfettsänkande läkemedlet Crestor på marknadsbolaget i Södertälje. Under alla dessa år har jag även haft stort utbildningsansvar vad beträffar olika riskfaktorers betydelse för vanliga kroniska sjukdomar.

 

Publikationer

Walldius G.

The apoB/apoA-I Ratio is a Strong Predictor of Cardiovascular Risk, 2012

Lipoproteins in Health and Diseases, ISBN 978-953-51-0773-6, eds. Frank S and Kostner G.

The apoB/apoA-I Ratio is a Strong Predictor of Cardiovascular Risk, pages 95-148

 

Walldius G, Jungner I.

The apoB/apoA-I ratio: a strong, new risk factor for cardiovascular disease and a target for lipid-lowering therapy a review of the evidence

J Intern Med 2006; 259:493-519.

 

Walldius G, Aastveit AH, Jungner I.

Stroke mortality and the apoB/apoA-I ratio: results of the AMORIS prospective study

J Intern Med 2006; 259:259-66.

 

Sniderman AD, Furberg CD, Keech A, Roeters van Len nep JE, Frohlich J, Jungner I, Walldius G.

Apolipoproteins versus lipids as indices of coronary risk and as targets for statin therapy treatment

Lancet 2003;361:777-80.

 

Walldius G, Jungner I, Holme I, Aastveit AH, Kolar W, Steiner E.

High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction(AMORIS study): a prospective study

Lancet 2001;358:2026-33.