Om mig

Jag är professor sedan 1987 vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och var överläkare 1991-2022 vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Mina huvudsakliga aktiviteter är forskning, riskbedömning och undervisning på internationell, nationell och regional nivå. Jag var prefekt och föreståndare för Institutet för miljömedicin 2000-2009.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är fokuserad på hälsorisker förknippade med exponering för luftföroreningar och buller samt på riskfaktorer för astma och allergi. Molekylära markörer används för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att karaktärisera exponering och hälsoeffekter.

Forskningen baseras på ett antal högkvalitativa epidemiologiska studier, bland annat flera födelsekohorter. Ett viktigt mål är att identifiera olika sjukdomsorsaker knutna till miljö och livsstil som underlag för förebyggande åtgärder. Förutom allergisjukdomar fokuseras min forskning på hjärt-kärlsjukdomar och cancer samt på metabola och respiratoriska sjukdomar.

 

Finansiering

Europeiska unionen

Vetenskapsrådet

Naturvårdsverket

 

Internationella samarbetspartner

Utrecht University

Helmholtz Zentrum München

ISGlobal Barcelona

Swiss Tropical and Public Health Institute Basel

Utbildning

  • Läkarexamen 1979
  • Med dr 1982
  • Docent 1983