g._dahllof.jpg

Göran Dahllöf

Anknuten till Forskning

Om mig

Sedan 2010 chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Institutionen för Odontologi. Avdelningen bedriver undervisning för tandläkar- och tandhygieniststudenter. Vi bedriver också specialistutbildning i barn- och ungdomstandvård och för närvarande gör fem tandläkare ST-tjänstgöring. Vid avdelningen finns 3 400 barn listade för allmäntandvård och specialistkliniken mottar cirka 700 remisser per år. Forskning har fokus på klinisk odontologisk behandlingsforskning. För närvarande är 6 doktorander registrerade.

 

Har varit anställd vid KI sedan 1982. Min stora insats har gjorts inom grundutbildningen. Var från 1987-2010 kursgivare för kursen i barn- och ungdomstandvård på tandläkarprogrammet.  Parallellt har jag varit verksam som specialisttandläkare.

 

Satt under åren 2008-2012 i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet med särskilt ansvar för lärarnas pedagogiska fortbildning. Tog 2010 initiativ till bildandet av den Pedagogiska akademin. Sitter också i Rekryteringsutskottet sedan 2008 med förordnande till 2015.

 

Är chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012 och sitter i Stockholms medicinska råd. Är också vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen med förordnande fram till 2016.

Forskningsbeskrivning

Forskningen vid avdelningen är fokuserad på klinisk odontologisk behandlingsforskning och omfattar fyra viktiga områden inom barn- och ungdomstandvården. Bedriver projekt i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län och Folktandvården för att förebygga karies hos barn i socialt utsatta områden i Stockholm. Vi försöker utarbeta evidensbaserade metoder för behandling av barn och ungdomar med tandvårdsfobi. Ett aktuellt projekt är en internetbaserad KBT för tandvårdsfobi. Ett tredje viktigt område är att förebygga orala sjukdomar hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomstillstånd. Ett fjärde kompetensområde för avdelningen är kvalitativa studier där vi studerar patienters upplevelser och förändring i livskvalitet efter olika interventioner.

Utbildning

Blev leg. tandläkare 1979 efter utbildning på Karolinska institutet. Disputerade 1986 och blev samma år specialist i barn- och ungdomstandvård. Blev docent 1989 och professor 1998.