20180822_091057_resized_1.jpg

Gabriella Bernhoff

Anknuten till Undervisning/handledning

Forskningsbeskrivning

Titel: Långvariga icke-allvarliga somatiska nervösa besvär: förbättrad handläggning, utredning och diagnostik

Projektet är en klinisk studie vid ME-Center, Bragée Kliniker, där patienter utreds med möjlig myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Undersökningsvariabler är de som innefattas i klinikens ordinarie omhändertagande som patientrapporterade mått som besvärsutbredning och livskvalitet (mätt med smärtteckning respektive EQ5D).

Doktorandprojektets övergripande syfte är att bidra till förbättrad handläggning, utredning och diagnostik i primärvård av tillstånd som ME/CFS, fibromyalgi eller långvariga besvär efter nack-skalltrauma. Andra syften är att kartlägga förekomst av nervpåverkan i halsryggen bland patienter i ME/CFS-utredning, och undersöka smärtteckningens användbarhet som diagnostisk metod. Till kunskapsvinster hör att smärtanalyser kommer att göras oftare och mer strukturerat för patientgruppen. Betydelsen på sikt är rätt behandling så tidigt som möjligt för människor med långvariga och svårbehandlade besvär.