Skip to main content
20180822_091057_resized_1.jpg

Gabriella Bernhoff

Forskningsbeskrivning

Projekttitel: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och associerade tillstånd: förbättrad handläggning, utredning och diagnostik

Projektansvarig: Bo Christer Bertilson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Kontaktperson med e-post: Gabriella Bernhoff, gabriella.bernhoff@ki.se

Startdatum: Datainsamling är planerad att inledas hösten 2018.

Är projektet avslutat? Nej

Bakgrund: På ME-Center vid Bragée Kliniker där doktorander som medverkar i projektet arbetar, utreds patienter med möjlig myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) som remitteras dit från hela Sverige. ME/CFS finns hos omkring 1 % av USA:s befolkning och kan definieras som handikappande fatigue och utbredd smärta i mer än sex månader och i frånvaro av systemsjukdomar. Ofta associerade tillstånd innefattar fibromyalgi, känslig tarm (irritable bowel syndrome, IBS) och långvariga besvär efter nack-skalltrauma. Orsaken till ME/CFS är inte klarlagd. Utredning av ME/CFS ska enligt Viss vårdgivarstöd för Stockholms läns landsting (SLL) främst ske i primärvård genom noggrann anamnes, klinisk undersökning och provtagning. Ofta saknas dock struktur för detta och inte sällan psykologiseras ME/CFS till nackdel för patienter.

Syfte: Doktorandprojektets övergripande syfte är att bidra till förbättrad handläggning, utredning och diagnostik i primärvård av ME/CFS och associerade tillstånd. Målet att bespara patienter ett stort lidande samt att spara samhällskostnader. Andra syften är att kartlägga förekomst av nervstörning i halsryggsregionen bland patienter i ME/CFS-utredning; undersöka besvärstecknings användbarhet som diagnostisk metod att påvisa instabilitet/nervpåverkan; undersöka i vilken utsträckning karakteristiska radiologiska fynd kan identifieras för ME/CFS och associerade tillstånd. Till kunskapsvinster hör att smärtanalyser kommer att göras oftare och mer strukturerat för patientgruppen. Betydelsen på sikt är rätt behandling så tidigt som möjligt för människor med långvariga och svårbehandlade besvär.

Metod: Projektet är en klinisk studie vars vetenskapliga frågeställningar omfattar främst i vilken utsträckning fynd på nervpåverkan i nacklederna förekommer hos patienter som remitterats till utredning vid Bragée ME-Center. Undersökningsvariabler är de som innefattas i klinikens ordinarie omhändertagande som patientrapporterade mått som besvärsutbredning och livskvalitet (mätt med besvärsteckning respektive EQ5D), och strukturella förändringar i nacklederna (mätt med magnetkamera).

Resultat: Inga resultat tillgängliga ännu.

Loading bibliometrics...