Skip to main content

Om mig

Jag arbetar med kärl- och allmänkirurgi inom kärlkirurgiska sektionen på Södersjukhuset. Jag har ett brett kärlkirurgiskt intresse och mina särskilda ansvarsområden omfattar venösa tillstånd och kärlaccesser.  Sedan november 2015 är jag registrerad som doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och tillhör den kärlkirurgiska forskningsgruppen SOSVASC.  Jag är huvudhandledare för AT-läkare och ST-läkare i kirurgi.

Forskningsbeskrivning

Titel: “Natural history of peripheral arterial disease in Sweden - a ten year follow up of a population based cohort”

Huvudhandledare:

Professor Eric Wahlberg, Linköpings Universitet IMH, LiU 25% av heltid. Affärsområdeschef Praktikertjänst 75% av heltid.

Bihandledare:

Överläkare Birgitta Sigvant, PhD. Sektionschef Kärlkirurgiska sektionen Centralsjukhuset i Karlstad

Överläkare Jonas Malmstedt, PhD, Kärlkirurgiska sektionen, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Stockholm

 

Mitt forskningsprojekt berör associationen mellan benartärsjukdom och kardiovaskulär sjuklighet samt sjukdomsprogresssion avseende kardiovaskulära events, dödlighet och symtomprogress i den drabbade extremiteten över tiden med beaktande av farmakologisk behandling och kärlkirurgiska åtgärder.

Bakgrunden till detta projekt är att med start år 2004 utförde min bihandledare (Birgitta Sigvant) den svenska punktprevalensstudien för benartärsjukdom till vilken 8000 slumpmässigt utvalda individer i åldrarna 59-90 år, fördelat på fyra spridda regioner i Sverige, inbjöds för undersökning av ankel-brachial index samt via skriftliga enkäter besvara frågor om gångförmåga, symtom för benartärsjukdom, läkemedelsbehandling och övriga sjukdomar.  Totalt deltog 5080 individer i studien och alla insamlade mätdata har sparats med avkodad identitet i en lokal databas. Det aktuella forskningsprojektet omfattar upprepad undersökning och uppföljning av denna grupp efter 10 års tid. Vi kommer också utnyttja nationella register såsom Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret och det svenska kärlkirurgiska kvalitetsregistret Swedvasc för att rekvirera kompletterande information och data.

Slutligen kommer vi också undersöka kvaliteter för olika sätt att definiera och beräkna ankel-brachial-index.

 

Parallellt med ovanstående har jag ett forskningsprojekt som handlar om Post-Implantations Syndrom (PIS), dvs den övergående inflammatoriska reaktionen som ofta uppstår i den postoperativa fasen efter elektiv EVAR-behandling av bukaortaaneurysm . I detta projekt har vi visat att procalcitonin kan vara en intressant biomarkör att mäta under det post-operativa förloppet samt att de stentgrafter som är gjorda av materialet polyester ger i större utsträckning upphov till PIS än de som är gjorda av ePTFE.  Nästa planerade studie syftar till att ta reda på om PIS under den första 30 dagars perioden post-operativt påverkar frekvensen endoläckage och dödlighet hos individen under 2 års uppföljning.

Pedagogiska meriter

Kursamanuens för kirurgkursen, läkarlinjen, Södersjukhuset  2011

Education

Läkarexamen 1998, Göteborgs Universitet

Legitimerad läkare 2000

Specialistläkare kirurgi 2007

Specialistläkare akutsjukvård 2008

Specialistläkare kärlkirurgi 2015

Mentorskapsutbildning 2005

Handledareutbildning för specialister på Södersjukhuset 2015

Kurs "Register i klinisk forskning" QRC nov 2015 

Akademiska priser och utmärkelser

Kandidaternas lärarpris 2003 inom VO kirurgi Södersjukhuset

Loading bibliometrics...