Fia Andersson

Fia Andersson

Projektsamordnare

Om mig

Jag har en kandidatexamen i geografi och en mastersexamen i folkhälsovetenskap från Stockholms universitet. De intresseområden som jag tidigare arbetat med berör hälso- och sjukvården, exempelvis utveckling av digitala verktyg i primärvården för patienter med kronisk sjukdom och primärvårdens roll för patienter med allvarlig psykisk sjukdom. För närvarande samordnar jag ett forskningsprojekt som undersöker utvecklingen av digitala arbetssätt i det lokala förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring ANDT under Covid-19-pandemin.

Forskningsbeskrivning

För närvarande genomför vi en intervjustudie som är en del av ett större projekt som finansieras av Folkhälsomyndigheten. Forskningsprojektet har som övergripande mål att bättre förstå hur det lokala förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) har anpassat arbetssätt och insatser genom digitalisering under Covid-19-pandemin. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar, möjligheter och utmaningar till digital omställning på lokal nivå och att genomgående belysa eventuella konsekvenser utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Kvalitativa data samlas in från ett antal kommuner i Sverige och analyseras genom tematisk analys. Resultat kommer att publiceras av Folkhälsomyndigheten.