Om mig

Jag är professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna (MedS) och ägnar mig dels åt translationell kardiovaskulär forskning och dels åt utbildningsfrågor på olika nivåer.

Min forskning syftar till att öka kunskapen om hur cellers fettomsättning, inflammationssvar och autofagi-processer interagerar vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

Engagemanget inom utbildning sträcker sig från kurs- och momentnivå till strategiska nivåer i olika kommittéer, råd och nämnder. Har tidigare varit ledamot i biomedicinutbildningens programnämnd respektive föreståndare vid centrum för klinisk utbildning (CKU) vid KI. Jag har erhållit biomedicinprogrammets respektive KI:s pedagogiska pris.

Andra förtroendeuppdrag som jag har eller har haft är bland annat ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Finska Akademin, European Lipoprotein Club, KI/SLL:s utbildningsråd samt i FoUU-kommittérna vid Karolinska universitetssjukhuset respektive Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

I januari 2018 utnämndes jag till vicedekan för samverkan med Stockholms läns landsting (SLL), vilket ger stora möjligheter att bidra till en god och konstruktiv samverkan mellan KI och SLL i syfte att utveckla hälso- och sjukvård nu och för framtiden.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om aterosklerosprocessen som kännetecknas av fettansamling och inflammation i kärlväggen. En viktig kontrollmekanism för cellernas kvalitet och överlevnad i kärlväggen är autofagi som ser till att proteinrester och skadade celldelar bryts ned. Autofagin verkar också ha betydelse för hur fett som lagras i fettdroppar inuti cellerna tas om hand samt hur inflammationssvaret regleras. Dock är betydelsen av autofagi vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom hos människa i stort sett okänd.

Den övergripande målsättningen är att identifiera vilka faktorer som är av betydelse för samspelet mellan fettmetabolism, inflammation och autofagi vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Forskningsprojektet fokuserar dels på att förstå hur makrofagers fettmetabolism påverkar inflammation och autofagi under aterosklerosprocessen samt dels att identifiera faktorer/protein i autofagi-processen som är relevanta för utveckling av vulnerabla plack och/eller progression av ateroskleros i kärlväggen. Syftet är att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder ifråga om hjärt-kärlsjukdomar.

 

Forskningsprojektet stöds av bland annat Vetenskapsrådet (VR) och Hjärt-Lungfonden (HLF). Jag är/har varit huvudhandledare till sex doktorander varav fem disputerat samt bihandledare till två doktorander varav en disputerat. Varit ledamot i betygsnämnd eller opponent vid cirka 40 disputationer. Därtill har jag varit huvudhandledare till sex postdoktorer.

Pedagogiska meriter

Har sedan 1999 varit engagerad i biomedicinprogrammet som lärare, kursansvarig och/eller ledamot i programnämnden. Fokus är studentaktiverande undervisning med tydlig forskningsanknytning och utveckling av peer learning lärande. Ett annat viktigt mål har varit att öka interprofessionellt lärande mellan kliniknära och experimentellt inriktade studentgrupper på grund- och forskarutbildningsnivå.

Andra pedagogiska ledarskaps- och förtroendeuppdrag vid KI och/eller SLL är bland annat programstudierektor vid Karolinska universitetssjukhuset (Solna), delat ordförandeskap för Utbildningskongressen, föreståndare för Centrum för Klinisk Utbildning (CKU), samordnare för lärakapacitet och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicin (Solna). 

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1988
  • Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1994
  • Postdoktor, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 1995-1997
  • Forskarassistent, Medicinska Forskningsrådet, Karolinska Institutet, 1997-1999
  • Framtidens lärare (37,5 hp), Karolinska Institutet, 2000-2002
  • Docent i Molekylär Medicin, Karolinska Institutet, 2001
  • Professor i Molekylär Kardiovaskulär Medicin, KI, 2011

Akademiska priser och utmärkelser

  • Biomedicinprogrammets pedagogiska pris (utses av biomedicinstudenterna vid Karolinska Institutet), 2005
  • Karolinska Institutets Pedagogiska Pris, 2017