Skip to main content
eva_poster.jpg

Eva Isaksson

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är diplomerad forskningssköterska som har arbetet med kliniska prövningar i 26 år. De senaste 15 åren har jag arbetat med att leda akademiska multicenterstudier inom Stroke i Sverige.  Jag  har också arbetat som monitor. Är nu doktorand sedan juni 2017.  

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar som Trial Manager i EFFECTS som är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. EFFECTS primära effektvariabel  är en skala som heter modifierad Rankin Scale där vi mäter graden av beroende bedömt av patienten själv via en enkät vid 6 månader.  Vår hypotes är att att en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo. 

Många randomiserade kontrollerade studier misslyckas med att nå sina mål med antal rekryterade patienter inom den planerade tiden. Man tvingas förlänga rekryteringstiden eller minska på antalet inkluderade patienter. Detta kan leda till att studierna inte når statistisk säkerhet, får ökade kostnader och detta kan även få etiska konsekvenser. Min egen forskning ska kartlägga och förstå vilka barriärer för rekrytering av patienter som finns och söka strategier för att kunna överkomma problemen. Jag har tre delstudier inom detta ämne: 1 En elektronisk enkät till studiepersonal i EFFECTS (läkare och sjuksköterskor (no 148)  med syfte att  identifiera vad studiepersonal anser vara de viktigaste barriärerna för rekrytering av patienter och hitta metoder för att förbättra rekryteringen i randomiserade kliniska studier. 2. En stepped wedge randomiserad studie där vi ska ha telefonmöten med personalen och verksamhetschefen på aktiva centra i EFFECTS med syfte att stimulera rekryteringen av patienter. 3. En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med patienter som har tackat ja eller nej till att vara med i EFFECTS. Min fjärde delstudie är en validering av den primära effekt-variabeln i EFFECTS, modified Rankin Scale mRs. Alla mina projekt är godkända av Etikprövningsnämnden. 

Loading bibliometrics...