Photo of Eva Wikström Jonsson

Eva Wikstrom-Jonsson

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Arbetar som klinisk farmakolog i sjukvården. Huvudområden: läkemedel vid luftvägs- och allergisjukdomar, läkemedelsbiverkningar inklusive läkemedelsöverkänslighet, läkemedelsvärdering och producentobunden läkemedelsinformation, kunskapsstöd.

Sektionschef vid Läkemedelsinformation, Klinisk farmakologi, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Astma-KOL-studier (ASK-studierna)

Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och effektiva läkemedel, men många astmapatienter mår inte så bra som de enligt forskning skulle kunna göra. Det kan bland annat bero på att behandlingen inte styrs så effektivt som i läkemedelsprövningarna. I en studie på vårdcentralspatienter med regelbunden astmabehandling undersöker vi om astmakontrollen förbättras om behandlingen styrs med hjälp av livskvalitetsmätningar med frågeformulär jämfört med om behandlingen styrs på sedvanligt sätt. Om behandlingsstyrning med hjälp av livskvalitetsmätning förbättrar behandlingsresultaten kan metoden införas i sjukvården.

En annan faktor som kan bidra till skillnader i effekt är hur läkemedlen tas - detta gäller såväl överenskommelsen kring behandlingsregimen och hur den efterlevs som inhalationstekniken.

Jag är också involverad i studier avseende påverkan på endogena steroidhormoner av astma och astmabehandling samt i farmakoepidemiologiska studier avseende astma och KOL.

Kunskapsstöd

Jag är också involverad i farmakoepidemiologiska studier avseende läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner, vilket också har kopplingar till mitt kliniska arbete med det medicinska innehållet i kunskapsstöden Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil.

Utbildning

Överläkare och docent i Klinisk farmakologi.

Grund- och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.