Om mig

Jag är operationssjuksköterska och har för närvarande en tjänst som universitetssjuksköterska på VO Kirurgi på Södersjukhuset. Jag ingår även i det lärarlag som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen med inrikting operationssjukvård på KI SöS, där jag är kursansvarig på kursen "Examensarbete i omvårdnad". 

Jag disputerade 2020 på en avhandling med titeln "Major lower limb amputation in peripheral arterial disease. Treatment outcomes, risk factors and Health-Related Quality of life" på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset. Jag är medlem i Riksförening för operationssjukvårds vetenskapliga råd.

Forskningsbeskrivning

Patienter med benartärsjukdom

Att leva med kritisk ischemi innebär ofta stort lidande för patienten med smärta och gångsvårigheter. En viktig del i behandlingen av dessa patienter är att kunna erbjuda smärtfrihet genom en optimal behandlingsstrategi.

Det övergripande syftet med min avhandling var att studera patienter med benartärsjukdom utifrån riskfaktorer för amputation efter kärlkirurgiska ingrepp samt riskfaktorer för sämre utfall efter en amputation. Vidare har patienter som genomgått en amputation studerats avseende deras upplevelse av amputationsbeslutet och upplevd hälsorelaterad livskvalitet före och efter amputation, med jämförelser mellan de som blir, respektive inte blir  protesgångare.

Under arbetet så deltog jag även i den arbetsgrupp som tog fram region Stockholms vårdprogram "Amputation av nedre extremitet".

Min fortsatta forskning rör utveckling av ett validerat informationsmaterial samt beslutsstöd som riktar sig till patienter som ska genomgå en amputation. Syftet är att öka patientens möjlighet till delaktighet i beslut kring sin vård.

SWAPP-Q

Detta är en internationell multicenter studie där center från Amsterdam University Medical Center, Nederländerna, Tallaght University Hospital, Irelands amt Gold Coast University Hospital, Gold Coast Health; Princess Alexandra Hospital, Australien deltar. 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av sårbehandling efter operationen och att identifiera informations- och egenvårdsbehov. Sammanlagt inkluderas 1200 patienter (300 patienter från varje center)

Aortadissektion

Aortadissektion uppkommer när en reva bildas i det innersta vägglagret i stora kroppspulsådern, aorta. Projektet, som är en prospektiv enkätstudie, har följande målsättning:

  1. Att undersöka förekomsten av depression och ångest hos patienter med aortadissektion samt hur sjukdomen påverkat deras livskvalité.
  2. Att kartlägga fysisk aktivitet samt sexuell aktivitet hos patienter med aortadissektion 

Akademiska priser och utmärkelser

Vinnare av bästa fria kärlkirurgiska föredrag under kirurgveckan 2018