Om mig

Jag är operationssjuksköterska och har för närvarande en tjänst som universitetssjuksköterska på VO Kirurgi på Södersjukhuset. Jag ingår även i det lärarlag som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen med inrikting operationssjukvård på KI SöS, där jag är kursansvarig på kursen "Examensarbete i omvårdnad". 

Jag disputerade 2020 på en avhandling med titeln "Major lower limb amputation in peripheral arterial disease. Treatment outcomes, risk factors and Health-Related Quality of life" på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset. Sedan 2018 är jag ledamot i styrelsen för Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad. 

Forskningsbeskrivning

Patienter med benartärsjukdom

Att leva med kritisk ischemi innebär ofta stort lidande för patienten med smärta och gångsvårigheter. En viktig del i behandlingen av dessa patienter är att kunna erbjuda smärtfrihet genom en optimal behandlingsstrategi.

Det övergripande syftet med min avhandling var att studera patienter med benartärsjukdom utifrån riskfaktorer för amputation efter kärlkirurgiska ingrepp samt riskfaktorer för sämre utfall efter en amputation. Vidare har patienter som genomgått en amputation studerats avseende deras upplevelse av amputationsbeslutet och upplevd hälsorelaterad livskvalitet före och efter amputation, med jämförelser mellan de som blir, respektive inte blir  protesgångare.

Under arbetet så deltog jag även i den arbetsgrupp som tog fram region Stockholms vårdprogram "Amputation av nedre extremitet".

Min fortsatta forskning rör utveckling av ett validerat informationsmaterial samt beslutsstöd som riktar sig till patienter som ska genomgå en amputation. Syftet är att öka patientens möjlighet till delaktighet i beslut kring sin vård.

Pedagogiskt projekt

Utöver att forska på patienter med benartärsjukdom deltar jag i ett pedagogiskt projekt där syftet är att öka studenternas förberedelse inför deras VFU/fältstudie på operationsavdelningen. I projektet har vi arbetat vi fram en läraktivitet som innehåller filmer över olika praktiska moment samt en beskrivning av den specifika miljön som möter studenterna. Projektet har utvärderats med hjälp av enkät samt fokusgruppsintervjuer.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Vinnare av bästa fria kärlkirurgiska föredrag under kirurgveckan 2018