Eva Onjukka

Eva Onjukka

Anknuten till Forskning

Om mig

  • Sjukhusfysiker på Karolinska Universtitetssjukhuset och FoU-ansvarig inom extern strålbehandlingsfysik
  • Disputerad 2011 vid University of Liverpool, Storbritannien
  • Aktiv inom European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)
  • Intresseområden: Radiobiologisk modellering, biverkningar efter strålbehandling, optimering av dosplaner för strålbehandling, användning av MR för dosplanering
  • Handledaruppdrag: 7 genomförda examensarbeten på magisternivå, 2 pågående doktorandarbeten
  • Även publicerat under namnet Eva Rutkowska

Forskningsbeskrivning

Varje år får ca 4000 patienter strålbehandling på Karolinska Universitetssjukhuset. De flesta patienter behandlas med extern strålterapi men sjukhuset erbjuder även behandling med brachyterapi, strålkirurgi och protonterapi. Behandlingarna optimeras i nära samarbete mellan sjukhusfysiker, onkologer och onkologisjuksköterskor och många projekt pågår för att studera resultatet av olika behandlingar för att kontinuerligt förbättra behandlingsmetoderna. Eftersom varje patient har en unik anatomi, och eftersom tumören som ska behandlas ser olika ut för olika patienter, ger en optimerad strålplan väldigt olika fördelning av stråldosen för varje patient. Risken för biverkningar från strålbehandlingen är starkt kopplad till 3D-dosfördelngen i respektive organ. Detaljerad information om strålplanerna finns sparad i dosplaneringssystemet, inklusive den kompletta dosfördelning som givits till varje del av patienten.

Projekt inom huvud/hals-cancer

Sedan 2013 samlas alla huvud/hals-cancerpatienters uppföljningsdata in i ett elektroniskt kvalitetsregister, inklusive data om biverkningar. Idag innehåller detta register mer än tusen patienter, i vissa fall med flera års uppföljningstid efter behandlingen. Tillsammans med behandlingsdata erbjuder detta många möjligheter att skapa modeller av behandlingens effekt och strukturerat lära sig av tidigare erfarenhet. Som FoU-ansvarig inom extern stålbehandlingsfysik driver jag och deltar i ett antal sådana projekt, i nära samarbete med andra fysiker och onkologer.

Prediktiv modellering av muntorrhet

En multivariat modell för risken att utveckla muntorrhet efter strålbehandling för huvud/hals-cancer har tagits fram, baserat på 753 patienter. Då modellen baseras på registerdata (real-life data) hellre än data från kliniska studier, vilket är vanligare i litteraturen, är patientmaterialet ovanligt stort och modeller kan tas fram som lämpar sig som beslutsstöd vid behandling. De första resultaten finns publicerade och vidare ska modellen förfinas och anpassas för klinisk användning.

Rebestrålning för huvud/hals-cancer

Patienter som har fått strålbehandling två eller fler gånger i huvud/hals-området har studerats retrospektivt för att visa på lämpliga indikationer för rebestrålning. Tumörkontroll och biverkningar kopplas till storleken på volymen som får ’dubbel’ stråldos och andra relevanta variabler. Detta arbete ingår i ett doktorandprojekt där jag är bihandledare och de första publicerade under 2020.

Inom detta projekt studeras även tillförlitligheten av deformabel registrering av CT-bilder i samband med att den ackumulerade dosen ska räknas fram. En publikation planeras under 2021.

Identifiering av riskorgan för sväljningssvårigheter

En voxel-baserad analys som syftar till att identifiera vilka delar av anatomin som, om de skadas vid bestrålning, kan orsaka sväljningssvårigheter är pågående. Jag utvecklar ett flöde för automatisk registrering av CT-bilder till en standardanatomi för att kunna se i vilka delar stråldosen skiljer sig år för de patienter som fått nämnda biverkan jämfört med de som inte fått den. I en alternativ ansats definieras olika volymer utifrån anatomin för att sedan samla in dosstatistik som kan jämföras med utfallet, och möjligheten att göra detta i stor skala med hjälp av AI-baserad automatisk inritning av strukturer undersöks.

Projekt inom SBRT

Sedan SBRT (stereotactic body radiotherapy) utvecklades på Karolinska Universitetssjukhuset i början på 1990-talet har många patienter, med olika diagnoser, behandlats med denna teknik. Flera projekt pågår för att utvärdera effekten av behandlingen, utifrån patientens unika dosfördelning, där jag deltar i varierande utsträckning.

HILUS retrospektiv

HILUS är en multicenter-studie om effekten av SBRT för patienter med centralt belägna lungtumörer. Man observerade flera fall av akut blödning och det är viktigt att reda ut vilka aspekter av behandlingen och/eller sjukdomen som leder till denna biverkan. För att kunna avgöra om stråldosen till huvudbronkerna påverkar risken för akut blödning ska en större, retrospektiv, kohort inkluderas i nästa fas av studien. Olika dos/volym-variabler ska samlas in som kandidater i en multivariat modell av risken för akut blödning.

Dessutom ska osäkerheten i dosen studeras genom att rita bronker på CBCT-bilder från varje behandlingstillfälle och dosen summeras efter en geometrisk registrering av samtliga bildunderlag. Detta arbete kommer utföras under 2021 av en doktorand och en läkarstudent.

Dosrespons för plexus brachialis

När apikala lungtumörer behandlas med SBRT kan plexus brachialis få höga stråldoser som ibland leder till brachial plexopati. Under 2019 publicerade vi incidensen i en kohort på 52 retrospektivt utvärderade patienter där vi även kartlagt doserna till plexus. För att kunna utvärdera toleransen och skapa en modell för plexopati ska ytterligare patienter inkluderas i en uppföljning av denna studie.

Stora tumörer

Effekten av SBRT för stora tumörer (> 5 cm i diameter) har utvärderats retrospektivt i en stor kohort av patienter med ett flertal diagnoser och tumörlokalisationer i lunga och buk. En prediktiv modell för lokal kontroll har tagits fram, inklusive dos/volym-parametrar för tumören. En artikel är under publication.