Skip to main content
profilbild.jpg

Erika Johansson

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Med dr, Vil-samordnare, Universitetsadjunkt, Leg. Arbetsterapeut

Forskningsbeskrivning

~~Andelen äldre i befolkningen ökar och vi lever allt längre. Detta ställer krav på samhället att möta de krav som kommer med en allt större andel äldre. Att kunna engagera sig i värderade aktiviteter och uppleva sig delaktig i samhällets alla dimensioner är viktiga fokusområden inom aktivt åldrande (WHO, 2002). Ett par av de största hoten mot aktivt åldrande är fall och fallrädsla. Forskning inom fallprevention är omfattande och mycket kunskap finns omkring de mest effektiva komponenterna, men det råder fortfarande ett gap mellan evidens och klinisk praxis. I Sverige saknas det forskning kring fallpreventionsprogram som kombinerar multifaktoriellt evidensbaserat innehåll med aktivitetsvetenskapligt tillvägagångssätt.  Avhandlingen innefattar resultat från fyra olika delstudier, genomförda utifrån en RCT design, relaterade till utvärdering av ett nytt standardiserat multifaktoriellt fallpreventionsprogram  implementerat i primärvården i Stockholm under 2011. Programmet är byggt på ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv där grundantagandet är att engagemang i värderade aktiviteter och hälsa har en ömsesidig påverkan på varandra. Programmet riktar sig till personer över 65 år med förhöjd fallrisk.  Utvärderingen visar att deltagarna i programmet hade en signifikant lägre risk för att falla vid uppföljning och en minskad risk över tid i jämförelse med kontrollpersonerna. Vidare uppvisade deltagarna i programmet en signifikant minskad fallrädsla både vid uppföljning och över tid i jämförelse med kontrollpersonerna. Programmets multifaktoriella ansats i kombination med gruppbaserat lärande påverkade deltagarnas engagemang i värderade aktiviteter genom att skapa nya vanor och nya sätt att utföra aktiviteter i vardagslivet. Gruppformatet och  det multifaktoriella innehållet bidrog till ökad medvetenhet och beteendeförändring i relation till fallrelaterade konsekvenser och preventionen av dessa. Den nya kunskapen presenterad i avhandlingen kan komma till användning som en programmodell för evidensbaserat preventivt arbete i primärvården. Utifrån de positiva resultaten kan programmet ses som en viktig komponent i att skjuta fram de negativa effekterna av en ökande äldre befolkning och istället stödja aktivt åldrande genom användningen av ett aktivitetsvetenskapligt förhållningssätt i fallpreventionsarbetet.  

Loading bibliometrics...