(c) Eric Thelin

Eric Thelin

Anknuten till Forskning

ST-läkare inom Neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt forskning inom områdena traumatiska hjärnskador, neuro-intensivvård, neuroinflammation och proteinbiomarkörer.

Om mig

Kliniskt verksam som ST-läkare vid ME Neurologi vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset. För närvarande 50% akademisk tjänst finansierad via Region Stockholm (ALF Klinisk Forskare).

Forskningsbeskrivning

Jag välkomnar ansökningar från läkarstudenter som gör sin examensarbetestermin

 

Jag har sedan 2005 ägnat mig åt forskning kring proteinbiomarkörer för hjärnskada. Blev registrerad doktorand 2010 och disputerade 2015 med avhandlingen ”On Biomarkers in Traumatic Brain Injury” vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap med Bo-Michael Bellander som handledare. Har efter detta fortsatt med forskning inom traumatisk hjärnskada avseende akut omhändertagande och neuromonitorering, men även på senare år också neuroinflammation vilket i synnerhet sker i samband med Universitetet i Cambridge där jag gjorde en klinisk postdok 2016-2018.

 

Jag är huvudhandledare för två doktorander:

Susanna Friberg - Forskar om kronisk traumatisk hjärnskada och dess eventuella koppling till neurodegeneration och neuroinflammation.

Olivia Kiwanuka - Forskar kring långtidsutfallet vid traumatisk hjärnskada

 

Jag bi-handleder för närvarande tre doktorander;

Caroline Lindblad - Forskar om astrocyter och neuroinflammation vid traumatisk hjärnskada

Alexander Fletcher-Sandersjöö - Forskar om neuroinflammation och koagulopati vid traumatisk hjärnskada 

Li Yang - Forskar om hur man kan optimera detektionen av intrakraniella blödningar och klinisk försämring på akuten efter mild traumatisk hjärnskada.

 

Nedan följer en beskrivning av några av mina forskningsområden samt pågående projekt.

 

Stockholm score of lesion development on computerized tomography following mild traumatic brain injury - SELECT-TBI

Tillsammans med akutsjukhusen i Region Stockholm försöker vi skapa förbättrade förutsättningar för att se vilka patienter som kommer att ha blödningar på röntgenundersökningar efter mild traumatisk hjärnskada samt vilka av dessa som kommer att försämras i sina skador och kräva mer vård. Denna multicenterstudie görs tillsammans med läkare på bland annat Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.

 

Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom

Tillsammans med ett antal forskare, bland andra Maria Eriksdotter, Per Nilsson, Urband Lendhal och Helena Karlström, vid Karolinska Institutet ämnar vi i humant och i prekliniska modeller i en rad olika neurologiska sjukdomar studera hur kärl och associerade inflammatoriska celler påverkas. Vår förhoppning är att vi på ett bättre sätt ska få fram markörer för att se hur drabbade patienter blir av bland annat neruodegeneration efter dessa typer av sjukdomar.

 

Hjärnskademarkörer vid hjärnskada

Flertalet pågående projekt med bland annat Henrik Zetterberg och Kaj Blennow vid Göteborgs Universitet där vi mäter nya typer av proteinbiomarkörer för hjärnskada, såsom neurofilament-light, i olika kroppsvätskor. Har även ett pågående projekt inom proffsboxning där vi kommer att utvärdera hur allvarligt skadade boxare blir med hjälp av ett blodprov innan och efter match.

Har även pågående projekt med Professor Peter Nilsson vid SciLifeLab, Kungliga Tekniska Högskolan, där vi med protein arrays profilerar proteinuttryck av flertalet proteiner ifrån olika kroppsvätskor hos patienter med traumatisk hjärnskada.

 

Neuroinflammation vid traumatisk hjärnskada

Forskningen pågår här främst vid Universitet i Cambridge. Jag har själv varit med och satt upp och drivit prospektiva behandlingsstudier på människa. Jag har även genomfört och planerar även nya translationella studier där bland annat cellkulturer utsätts för samma typ av neuroinflammatorisk stimulering man ser hos människa i hjärnan efter skada.

 

Neuro-monitorering vid hjärnskada

Tillsammans med framförallt David Nelson vid Karolinska Institutet / ANOPIVA Karolinska Universitetssjukhuset, bedrivs olika typer av både prospektiva och retrospektiva studier på patienter som vårdats vid neuro-intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Akut omhändertagande vid traumatisk hjärnskada

Tillsammans med Rebecka Rubensson Wahlin, Karolinska Institutet SÖS pågår forskning kring för att studera det akuta omhändertagandet av patienter med traumatisk hjärnskada samt hur den pre-hospitala vården kan bli bättre.

 

Förbättrad bilddiagnostik vid traumatisk hjärnskada

Med hjälp av neuroradiolog Harriet Nyström vid Karolinska Universitetssjukhuset så vidareutvecklar vi prognostiska system för information vi ser på datortomografi och magnetkameraundersökningar av hjärnan för patienter med traumatisk hjärnskada. Bedriver även forskning med Peter Franssons forskargrupp vid Institution för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet för att studera funktionell magnetkamera undersökning vid traumatisk hjärnskada.

Pedagogiska meriter

Bedriver undervisning framförallt vid läkarprogrammet Termin 7 (Neurotrauma), Termin 9 (Neurologi) samt vid SVK i Neurokirurgi T11 (Neurtrauma och Neurointensivvård) men undervisar även regelbundet för AT-läkare inom Region Stockholm. Har även en hel del andra undervisningsuppdrag.

Utbildning

2003 Biomedicinprogrammet, Karolinska Institutet.

2004-2009 Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

2010-2015 Doktorand, Karolinska Institutet

2016-2018 Postdok, University of Cambridge, UK

 

Akademiska priser och utmärkelser

Erhållit finansiellt stöd från:

- Hjärnfonden (Mattsons Stiftelse) 

- Erling-Persson Stiftelse

- Region Stockholm

- Strategic research area neuroscience (StratNeuro)

- Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

- Svenska Läkaresällskapet