Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom områdena hälsopromotion och hälsopedagogik, framför allt gällande fysisk aktivitet. Under senare år har jag dock vidgat min kompetens mot levnadsvanor i stort (FA, alkohol, kost, tobak). Jag har en stor kompetens inom området reumatologi, både gällande sjukdomslära, medicinska aspekter, behandlingar och fysioterapi  i stort, och det är inom reumatologi jag har min kliniska erfarenhet. 

Jag undervisar i de flesta terminer på Fysioterapiprogrammet ffa inom områdena beteendemedicin, levnadsvanor, metoder för kroppsmedvetenhet, hälsopromotion samt vetenskapsmetodik (ffa kvalitativ ansats). Jag har under många år varit kursansvarig för kursen Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder, på avancerad nivå, och handleder även grundutbildningsprojekt samt på magister/masternivå.

Ur ett lärande- och pedagogiskt perspektiv är det viktigt för mig som lärare att hjälpa studenterna att finna sin egna drivkraft och inre motivation till sitt lärande. Genom diskussioner och praktiska moment hoppas jag på att engagera studenterna till ett aktivt deltagande där de plockar fram tidigare erfarenheter och funderingar i relation till ämnet de studerar. I min undervisning är det viktigt med en god alignmnet mellan lärandemål, lärandeaktivitet, och examination. Alla studenter har dock olika lärstilar och det är därför viktigt att inte bara bli fast vid sin PowerPoint presentation utan växla mellan de pedagogiska verktyg jag har tillgång till (PPT, tavlan, bikupor, praktiskt prova på, gruppuppgifter, problemlösning samt de nya IKT-vertyg som finns att tillgå). Iom med min forskarutbildning så tänker jag alltid utifrån evidensbaserad fysioterapi men jag har med mig min kliniska erfarenhet som jag gärna också delar med mig av. Jag försöker då att belysa vad de olika lärandemålen kan ha för klinisk relevans. 

Jag har även varit aktiv inom Fysioterapeuterna, som ledamot i Smärtsektionen och Sektionen för reumatologi. Arbetet i yrkesföreningarna inom Fysioterapeuterna innebär att representera fysioterapeuters intressen och ståndpunkter inom dessa områden.

Under åren har jag haft förmånen att föreläsa och hålla i workshops för både allmänheten och patientföreningar, ffa för Reumatikerförbundet. Jag har en god erfarenhet av arbetet med Karolinskas tredje ben, och kan belysa och sprida forskningsresultat och evidens, på ett populärvetenskapligt och inspirerande sätt. Jag har även tagit fram en patient-/medlemsmaterial (bla träningsfilmer, webb-tv, skriftliga broshyrer) både i samarbete med patientorganistaioner samt med läkemedelsindustrin, och på så vis förmedlat ny kunskap på ett tydligt och enkelt sätt för patienter. Kring detta arbete har jag haft förmånen att arbeta med såväl mediaföretag och reklambyråer som journalister.

Under åren 2015-2017 arbetade jag i ett interprofessionellt och patientinkluderande projekt "LiR - Levandsvanearbete inom reumatologi" finansierat av Socialstyrelsen. Projektgruppen arbetade fram en arbetsmodell, LiR-modellen. Modellen ger en gemensam kunskapsbas kring levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, alkohol coh tobak, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetare inom reumatologi och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet.  

Forskningsbeskrivning

I min avhandling undersökte jag olika aspekter av coaching inom sjukgymnastik och reumatiska sjukdomar, i synnerhet reumatoid artrit, som kan ha betydelse för initiering och vidmakthållande av fysisk aktivitetsbeteende. Coaching-interventionen i avhandlingen skulle kunna vara mest användbar för patienter som är mer påverkade av sin sjukdom än de som är mindre påverkad. Tyvärr kunde inga långsiktiga effekter av interventionen påvisas, och detta kan delvis bero på att interventionen saknade några viktiga beteendemedicinska element för att främja vidmakthållandet av fysisk aktivitet, men också på grund av hur studieprotokollet implementerades av sjukgymnasterna. Patienters uppfattningar av vidmakthållandet av träning och sjukgymnaster uppfattningar av främjande av fysisk aktivitet, gav en djupare förståelse för vikten av ett lärandesamspel mellan patient och sjukgymnast för att kunna påverka fysisk aktivitetsbeteende i positiv riktning.

Jag tillhör en forskargrupp på KI, fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom, som drivs av Professor Christina Opava. ”Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö med sjukgymnaster, reumatologer, psykologer och tränings- och smärtfysiologer samt forskare från teknisk och humanistisk fakultet.”

Utbildning

2013 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2006 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2002 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet  

Akademiska priser och utmärkelser

2013 Reumatikerförbundets vårdforskningspris

2009 ARHP Graduate Student Award (American College of Rheumatology)  

Loading bibliometrics...