Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom områdena hälsopromotion, hälsopedagogik och beteendemedicin, framför allt gällande fysisk aktivitet samt vetenskapsmetodik och kroppsmedvetenhet. Under senare år har jag dock vidgat min kompetens mot levnadsvanor i stort. Jag har en stor kompetens inom området reumatologi, både gällande sjukdomslära, medicinska aspekter, behandlingar och fysioterapi  i stort, och det är inom reumatologi jag har min kliniska erfarenhet. Jag är nu kursledare för flera kurser på Fysioterapeutprogrammet och undervisar i alla terminer.

Jag har även varit aktiv inom Fysioterapeuterna, som ledamot i Smärtsektionen och Sektionen för reumatologi. Arbetet i yrkesföreningarna inom Fysioterapeuterna innebär att representera fysioterapeuters intressen och ståndpunkter inom dessa områden.

Under åren har jag haft förmånen att föreläsa och hålla i workshops för både allmänheten och patientföreningar, ffa för Reumatikerförbundet. Jag har en god erfarenhet av arbetet med Karolinskas tredje ben, och kan belysa och sprida forskningsresultat och evidens, på ett populärvetenskapligt och inspirerande sätt. Jag har även tagit fram patient-/medlemsmaterial (bla träningsfilmer, webb-tv, skriftliga broshyrer) både i samarbete med patientorganistaioner samt med läkemedelsindustrin, och på så vis förmedlat ny kunskap på ett tydligt och enkelt sätt för patienter. Kring detta arbete har jag haft förmånen att arbeta med såväl mediaföretag och reklambyråer som journalister.

Under åren 2015-2022 arbetade jag i ett interprofessionellt och patientinkluderande projekt "LiR - Levandsvanearbete inom reumatologi" finansierat av Socialstyrelsen. Projektgruppen arbetade fram en arbetsmodell, LiR-modellen. Modellen ger en gemensam kunskapsbas för olika hälso-proffesioner kring levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetare inom reumatologi och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. LiR har även tagit fram patientmaterial för de olika levnadsvanorna.  

Forskningsbeskrivning

I min avhandling undersökte jag olika aspekter av coaching inom fysioterapi och reumatiska sjukdomar, i synnerhet reumatoid artrit, som kan ha betydelse för initiering och vidmakthållande av fysisk aktivitetsbeteende. Coaching-interventionen i avhandlingen skulle kunna vara mest användbar för patienter som är mer påverkade av sin sjukdom än de som är mindre påverkad. Tyvärr kunde inga långsiktiga effekter av interventionen påvisas, och detta kan delvis bero på att interventionen saknade några viktiga beteendemedicinska element för att främja vidmakthållandet av fysisk aktivitet, men också på grund av hur studieprotokollet implementerades av fysioterapeuterna. Patienters uppfattningar av vidmakthållandet av träning och sjukgymnaster uppfattningar av främjande av fysisk aktivitet, gav en djupare förståelse för vikten av ett lärandesamspel mellan patient och sjukgymnast för att kunna påverka fysisk aktivitetsbeteende i positiv riktning.

Jag tillhör en forskargrupp på KI, "Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd", som drivs av docent, leg fysioterapeut Nina Brodin. ”Vår forskning handlar om att belysa samband, utveckla mätmetoder, studera effekter av interventioner, utvärdera hälsoekonomiska aspekter och att förstå upplevelser av levnadsvanor, framförallt fysisk aktivitet, hälsa och smärta hos personer med reumatiska, ortopediska, gynekologiska, och traumatiska skador och sjukdomar i de muskuloskeletala systemen. Vi belyser såväl patienters som hälsoprofessioners perspektiv och har samarbetspartners både nationellt och internationellt.”

Pedagogiska meriter

Jag har arbetat med undervisning på 23 olika kurser på grundläggande och avancerad nivå sedan 2007, samt med att utveckla undervisning och medverka i pedagogiska uppdrag.  Största andelen av min undervisning på grundläggande nivå har varit inom fysioterapeutprogrammet på KI termin 1-6, men även inom andra kurser på KI och utanför KI. De avancerade kurserna jag undervisat i har varit fristående kurser, kurser inom magisterprogram samt uppdragsutbildningar på KI. Studentgruppernas storlek har varierat mellan ca 10-30st på fristående kurser till ca 50-70st på fysioterapeutprogrammet. Jag har även planerat och undervisat inom en MOOC kurs på KI.

Jag har varit kursansvarig för 3 olika kurser på grundläggande nivå mellan 2014-2022, samt för 2 olika kurser på avancerad nivå mellan 2012-2016, KI. I snitt har jag varit kursansvarig för 2 kurser/termin.

2022-              Utbildningsrådet, Samordnare år 2, Fysioterapeutprogrammet, KI

2018               Canvas-utvecklare/support, Sektionen för fysioterapi, KI

2015-2017      Utbildningsrådet, fristående kurser, Fysioterapeutprogrammet, KI

2015-2017      Ping Pong- support/utvecklare, Sektionen för fysioterapi, KI

2015-2016      Utbildningsnämnden NVS, KI

För att kunna använda och utveckla min pedagogiska grundsyn inom mitt pedagogiska arbete finner jag stöd i många olika lärandeteorier såsom kollaborativt lärande, tranformativt lärande, självstyrt lärande, aktivt lärande, reflektivt lärande, kognitivt lärande, socialt lärande samt självbestämmande teori för motivation. Ur ett lärande- och pedagogiskt perspektiv är det viktigt för mig som lärare att hjälpa studenterna att finna sin egna drivkraft och inre motivation till sitt lärande. Under den tid jag självständigt har arbetat med undervisning och lärande, har jag använt mig av många olika undervisningsformer såsom föreläsningar, metodik, seminarie/workshop, redovisningar, artikelgranskningar, projektarbete, diskussioner, gaiming, flipped classroom, rollspel, reflektioner – alla med syftet kring att uppnå studentaktiverat lärande. Kurserna jag undervisar i har till allra största del varit campusbaserade, men har även genomförts på heldistans digitalt eller delvis digitalt.

Utbildning

2013 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2006 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2002 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet  

Akademiska priser och utmärkelser

2019 Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi

2013 Reumatikerförbundets vårdforskningspris

2009 ARHP Graduate Student Award (American College of Rheumatology)