Emma Forsén Mantilla

Emma Forsén

Anknuten till Forskning

Psykolog, forskare och projektledare vid Centre for Eating Disorders Innovation.

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och forskare och har arbetat med ätstörningar sedan 2009. Min forskning har fokuserat kopplingen mellan psykologiska mekanismer såsom självbild, anknytning och interpersonella relationer och ätstörning. Jag har också arbetat med olika typer av preventiva insatser och jag har ett särskilt intresse för tvångsmässig träning vid ätstörningsproblematik. I dagsläget är jag projektledare för en klinisk behandlingsstudie där vi ämnar utvärdera ett KBT-program (the compuLsive Exercise Activity theraPy – LEAP) med syfte att behandla tvångsmässig träning. Projektet är ett samarbete med fyra svenska ätstörningsspecialistenheter. Jag är också projektledare för den svenska delen av en global studie – The Eating Disorders Genetic Initiative – EDGI. Syftet med EDGI är att bättre förstå hur gener och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörning. Genom att bättre förstå bakgrunden till varför vissa människor utvecklar ätstörning, hoppas vi på att öka förståelsen för problematiken, samt möjligheten att förebygga och behandla den på bästa tänkbara sätt. Jag är också engagerad som styrelseordförande i patientföreningen Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar, samt har en redaktörsroll för den australiensiska tidskriften The Journal of Eating Disorders.        

Forskningsbeskrivning

Jag har bland annat tittat på hur individers självbild (hur man behandlar sig själv) är kopplad till ätstörningsproblematik i olika diagnosgrupper, åldrar och kön. Jag har också studerat anknytning i relation till ätstörning, det vill säga om problematiken kan förstås ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Jag har tittat en del på tvångsmässig träning som symtom, och även hetsätning som symtom. Jag har också arbetat en del med ungdomsversionen av formuläret The Eating Disorders Examination Questionnaire. Förutom de studier som jag i dagsläget är projektledare för, är jag också engagerad i en studie som ämnar utvärdera effekterna av ett primär preventivt online program om ätstörningar för tränare och ledare inom motions- och föreningsidrott. Jag är också delaktig i arbetet med en studie om effekterna av pandemin för personer med ätstörningar.     

Utbildning

2011-2017: PhD, Psykiatri. Karolinska Institutet, Inst. för Klinisk Neurovetenskap, Solna, Sweden.

2007-2009: Psykologprogrammet (kompletterande kurser). Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden.

2005-2007: Post Graduate Diploma in Counselling Psychology. University of Roehampton, UK. 

2002-2005: Psychology, BSc (Hons). University of Surrey, UK.