Foto av jonna Nimonius

Emma Brulin

Biträdande lektor

Om mig

Jag är docent i arbets- och miljömedicin och bedriver forsking om hur psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsa samt jämlikhets aspekter i arbete och hälsa. Jag undervisar och ansvarar för examensarbetskursen i Magisterprogrammet  i Arbete och hälsa. Jag har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Jag leder projekten:

Friska läkare – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder finansierat av FORTE och Region Stockholm

Syftet med föreliggande projekt är att studera prevalensen av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga följder. Projektet använder data från tre olika källor: Försäkringskassans sjukfrånvaroregister, ett frågeformulär inkluderande validerade frågor om hälsa och arbetslivsfaktorer samt kvalitativa intervjuer.

En studie med syfte att kartlägga läkares upplevelser och erfarenhet av att arbeta under Covid-19 pandemin har startats och intervjuer pågår just nu, resultat väntas publiceras senare under hösten.

Resultat från projektet kommuniceras även på Twitter under namnet @HealthPhys_Swe

Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv finansierat av FORTE

Projektet syftar till att studera betydelsen av konflikter samt berikning mellan arbetsliv och privatliv för ojämlik hälsa i Sverige. Studier genomförs baserat på Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) och populationsregister

Pedagogiska meriter

Jag har en lång erfarenhet av att undervisa, leda och utveckla kurser och handleda studenter inom ämnena arbetsliv och hälsa, folkhälsa och omvårdnad. Just nu är jag kursansvarig för kursen Examensarbete inom magisterprogrammet Arbete och Hälsa.