Foto av jonna Nimonius

Emma Brulin

Biträdande lektor

Om mig

Jag är docent i arbets- och miljömedicin och bedriver forsking om hur psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsa samt jämlikhetsaspekter i arbete och hälsa. Jag är biträdande programdiriktor för examensarbetskursen i Magisterprogrammet i Arbete och hälsa. Jag har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Jag leder projekten:

Svenska Longitudinella databasen för studier av Arbetsmiljö och Hälsa inom HSV (LOHHCS studien)

LOHHCS kohorten utgörs av ett representativt urval av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom HSV i Sverige. Det är en öppen kohort som fylls på av nyexaminerad läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inför varje datainsamling.

Studien genomförs varje år med start 2022 (för läkarna startade studien 2021).

Mot en Hållbar Hälso- och sjukvård: En longitudinell studie som länkar samman sjukvårdspersonals arbetsmiljö och hälsa med god och säker vård för patienter

Finansiär: Vetenskapsrådet #2022-00806

Projektets syften är att: 1) identifiera utvecklingen av arbetsmiljö och hälsa för personal inom HSV samt att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön, 2) kartlägga relationen mellan arbetsmiljö och hälsa för HSV personal och god och säker vård för patienter, 3) studera kort- och långsiktiga effekter av COVID-19 pandemin på HSV personals arbetsmiljö och hälsa samt på patientsäkerheten.

Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet

Finansiär: Afa Försäkring Dnr 220177

Syftet är att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och det skadliga bruket, och hitta faktorer i arbetslivet som kan bidra till det skadliga bruket samt undersöka effekter på patientarbetet.

Friska läkare – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder

Finansierat av FORTE och Region Stockholm

Syftet med föreliggande projekt är att studera prevalensen av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga följder. Projektet använder data från tre olika källor: Försäkringskassans sjukfrånvaroregister, ett frågeformulär inkluderande validerade frågor om hälsa och arbetslivsfaktorer samt kvalitativa intervjuer.

En studie med syfte att kartlägga läkares upplevelser och erfarenhet av att arbeta under Covid-19 pandemin har startats och intervjuer pågår just nu, resultat väntas publiceras senare under hösten.

Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv finansierat av FORTE

Projektet syftar till att studera betydelsen av konflikter samt berikning mellan arbetsliv och privatliv för ojämlik hälsa i Sverige. Studier genomförs baserat på Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) och populationsregister

Pedagogiska meriter

Jag har en lång erfarenhet av att undervisa, leda och utveckla kurser och handleda studenter inom ämnena arbetsliv och hälsa, folkhälsa och omvårdnad. Jag är biträdande programdirektor inom magisterprogrammet Arbete och Hälsa.