emilie_20150902.jpg

Emilie Hultin

Forskningssamordnare

Forskar om hur virus och mikrobiota påverkar människors hälsa och sjukdomar. Ansvarar för djupsekvenseringslabbet där vi utför analyserar av metagenom och metatranskriptom.

Om mig

I mitt arbete som forskningssamordnare i Prof. Joakim Dillners grupp, leder jag forskningsprojekt om metagenom och metatranskriptom i olika humana prover med djupsekvensering. Jag ansvarar för vårt djupsekvenseringslab, vilket inkluderar planering av projekt, optimering av olika laborativa metoder och att kontinuerligt uppdatera tekniken.

Jag undervisar i flertalet kurser på både grund- och avancerad nivå, främst om molekylärbiologiska metoder, Humant papillomvirus och tumörgenetik.

Jag är engagerad i frågor rörande arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Som andre vice ordförande i SACO-S fackliga styrelse vid KI och som representant i Arbetsmiljönämnden vid KI, samt i Arbetsmiljögruppen vid institutionen Laboratoriemedicin, vill jag bidra till en förbättrad hälsa i relation till arbete.

Under min doktorandutbildning utvecklade jag mikroarraybaserad SNP-genotypning och HPV-typning vid KTH och disputerade 2007 med min avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology".

Forskningsbeskrivning

Målet med min forskning är att lägga grunden till förbättrad screening, behandling och prevention i syfte att främja en god hälsa hos alla människor. Genom att utforska metagenom och metatranskriptom undersöker jag mikrobiota och dess koppling till olika sjukdomar som bland annat cancer. Jag använder djupsekvensering av DNA och RNA för att kunna identifiera virus och och andra mikrober och dess genuttryck. Några av forskningsprojekten fokuserar på Humant papillomvirus (HPV), vilket kan orsaka cervixcancer. Jag undersöker vilka HPV-typer och genetiska variationer hos HPV som finns i olika cellförändringar. Jag forskar även kring viral etiologi i andra typer av cancer och autoimmuna sjukdomar.

 

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

Jag ger föreläsningar, seminarier och labhandleder på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder även doktorander. Jag är kursansvarig för Diagnostisk Molekylär Cytologi inom magisterprogrammet Diagnostisk Cytologi. I kursen har jag implementerat så kallat omvänt klassrum med inspelade presentationer med uppföljande seminarier, samt digitala föreläsningar. Det är utmanande och roligt att pedagogiskt utveckla utbildningen och inspirera studenterna.

Utbildning

2011 Forskningssamordnare, KI, Stockholm.

2007 Field applications specialist (Norden och Nederländerna), Affymetrix, UK.

2007 PhD i Molekylär Bioteknologi, KTH, Stockholm.

2003 Civilingenjör i Bioteknologi, KTH, Stockholm.

2001 Utbytesstudent, University of Strathclyde, Glasgow, UK.