Skip to main content

Om mig

Jag är under 2019 utlånad från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) till QRC Stockholm (Region Stockholm) för att projektleda ett forskningsprogram om patient-rapporterade utfallsmått (PROM) med inriktning på EQ-5D. Som en del av tjänsten på KI är jag affilierad till QRC:s forskargrupp på LIME och ingår även i forskargruppen Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering på samma institution.

Under åren 2016-2019 ingår jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowshipprogram med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), Visual Analogue Scale (VAS), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).  

Utbildning

Jag har en magister i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård.

Loading bibliometrics...