Forskningsbeskrivning

Jag tjänstgör som biträdande överläkare på Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) och som instruktör på Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST). Jag har mitt forskningsfokus på multidisciplinär teamträning och patientsäkerhet.

Vår interdisciplinära forskningsgrupp, med övergripande projektnamn SUPREM (SUstainable PRofessional life during a pandEMic), har ett pågående forskningsprojekt ”Intensivvård i samband med COVID 19 - stress, samarbete och säkerhetsklimat”. Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om hur medarbetare och chefer på COVID IVA uppfattar samarbete och säkerhetsklimat samt belysa stress och utmattning före, under och efter pandemin. Förhoppningsvis kan lärdomarna användas för att nå en förbättrad beredskap avseende arbetsmiljön och på så vis förebygga ohälsa vid framtida arbetstoppar i samband med krissituationer av olika karaktär.