Doktorand neurorehabilitering, specialist urologisk kirurgi

Elisabeth Carlsson Farrelly

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialist i urologisk kirurgi och har under åren 1995-2020 arbetat som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, vid Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Mina kliniska profilområden är neurourologi, urodynamik, inkontinens, och rekonstruktiv urologisk kirurgi.

Under åren 1995 - 2016 var jag konsultläkare inom neurourologi på Spinalis ryggmärgsskademottagning och Rehab Station Stockholm/ numera Rehab Station Aleris och huvudförfattare till det regionala uppföljningsprogrammet för neurogen blåsrubbning efter ryggmärgsskada. 

Inom Stockholm läns landsting har jag haft uppdrag som specialitetssakkunnig i urologi 2013-2018, och tidigare inom läkemedelsexpertgruppen i urologi 2007-2010 samt ledamot i STRAMA-grupper för rationell antibiotikaanvändning 1999-2016, där jag bidragit med författarskap och redaktörskap i STRAMA-publikationer.

Mitt forskningsområde är urinvägskomplikationer efter ryggmärgsskada med syfte att närmare kartlägga orsaker till de vanligaste komplikationerna, identifiera riskfaktorer som kan medföra försämrad blås- och njurfunktion på längre sikt och minska risken för påverkan på njurfunktionen. Genom att ständigt förbättra uppföljningen av urinvägarnas funktion vill jag bidra till att skapa förutsättningar för bra livskvalitet - "ett bra liv" - och minska risken för långtidskomplikationer - "ett långt liv".

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete "The Stockholm Spinal Cord Uro Study" är en klinisk tvärsnittsstudie med en kartläggning av urinvägarnas funktion hos mer än 400 personer som har en traumatisk ryggmärgsskada och lever i Stockholms län.

I studien har vi använt ett nationellt uppföljningsprogram för medicinska komplikationer efter ryggmärgsskada och ett regionalt program för uppföljning av urinvägskomplikationer. Databasen innehåller en omfattande sammanställning av objektiva mätvärden från undersökningar av urinvägarna, subjektiva patientrapporterade data om blåsfunktion och komplikationer, och journaluppgifter om behandlingar av urinvägsproblemen. Utöver den basala kartläggningen har vi särskilt studerat urinvägsinfektioner, som är den vanligaste komplikationen och har en stor inverkan på livskvaliteten. Därefter har vi undersökt utfallet av urodynamiska undersökningar, som är en viktig del av uppföljningen efter ryggmärgsskada och ett verktyg både för val av rätt blåstömningsmetod, för medicinsk och kirurgisk behandling av den neurogena blåsrubbningen och för prevention av skador på längre sikt. Ytterligare ett arbete handlar om resultaten av urologisk kirurgi i patientgruppen.

Utöver avhandlingsarbetet har jag deltagit i svenska och internationella kliniska studier om användningen av botulinumtoxinA i behandling av neurogen överaktiv blåsa samt idiopatisk överaktiv blåsa/ trängningsinkontinens.

  

 

Utbildning

Läkarexamen Umeå Universitet 1985

Läkarlegitimation 1988

Specialistkompetens i urologisk kirurgi 1992

Fellow, European Board of Urology 1997