Skip to main content
foto_elinengdahl.jpg

Elin Engdahl

Postdoc

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsintresse ligger i hur hormonstörande ämnen påverkar fosterutveckling, med ett fokus på neurologisk utveckling och epigenetiska förändringar.

Hormoner spelar en viktig roll under fosterutvecklingen där små förändringar i hormonbalansen kan påverka t.ex. hjärnans utveckling negativt. Det är således oroande att vi konstant utsätts för hormonstörande kemikalier, speciellt eftersom forskning visar att dessa kemikalier under fosterstadiet påverkar olika aspekter av neurologisk utveckling. Vi saknar dock kunskap om de molekylära mekanismerna som kopplar exponering till hälsoutfall, och därför saknas känsliga testmetoder vid kemisk riskbedömning.

Mina projekt har att tvärvetenskapligt arbetssätt som använder både epidemiologiska data och relevanta cellmodeller, med det övergripande syftet att undersöka hur hormonstörande ämnen påverkar barns neurokognitiva utveckling och att identifiera mekanismer som kan ligga bakom en hämmande effekt på neurologisk utveckling. Jag vill identifiera molekylära mekanismer och epigenetiska markörer som påverkas av dessa kemikalier, samt utvärdera om kemikalie-inducerade epigenetiska markörer som observerats experimentellt även kan vara en länk mellan prenatal exponering och barns kognitiva och beteendemässiga utveckling.

Denna forskning behövs för att öka kunskapen om hur hormonstörande ämnen påverkar neurologisk utveckling, samt för att utveckla nya biomarkörer som kan göra riskbedömning av kemikalier mer känslig. Bättre metoder för kemisk riskbedömning skulle på lång sikt bidra till färre skadliga kemikalier i vår miljö, och således till en hållbar samhällsutveckling.

I mitt huvudprojekt arbetar jag med en cellmodell av blod-hjärnbarriären där jag studerar hur bisfenoler påverkar funktionen av denna barriär, mer info här [länk].

Loading bibliometrics...