Daniel Falkstedt, KI 2022

Daniel Falkstedt

Senior forskare

Om mig

Jag är senior forskare och docent i folkhälsovetenskap, och bedriver epidemiologisk forskning med koppling till yrken, arbetsförhållanden, socioekonomiska faktorer, livsstil etc. Hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa, inklusive suicid, har hittills varit i fokus, men även utfall i termer av utslagning från arbetsmarknaden pga ohälsa. Jag undervisar i folkhälsovetenskap och epidemiologi på grund- och avancerad nivå, och är förnärvarande ansvarig för en magisterkurs om arbetsorganisation och hälsa. Jag har examinerat flera doktorander inom folkhälsovetenskap, och jag har också i flera år varit involverad i organisering av lärandeaktiviteter på forskarutbildningsnivå.

Forskningsbeskrivning

Projektledare (Principal investigator):

A Sustainable Working Life for All - Challenges and Future Opportunities (SWOP), a research program during 2022-2027 funded by Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte)

The occurrence of mental disorders across occupations and work environments in Swedish males and females: A longitudinal perspective (funded by Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare [Forte])

Projektmedarbetare:

Social inequalities in health and labor market attachment among older workers – the importance of childhood circumstances and physical and psychosocial work environments over the entire working life (funded by the Swedish Research Council [Vetenskapsådet])

Pedagogiska meriter

Nuvarande kursansvar:

Arbetsorganisation, 7,5 hp (Magisterprogrammet i arbete och hälsa)

Tidigare kursansvar:

Vetenskapsteori, 2,5 hp (Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap)

Utbildning

Docent i folkhälsovetenskap

Fil.dr. (Yrkesmedicin & folkhälsovetenskap), Karolinska Institutet

Fil.mag. (huvudämne psykologi), Stockholms universitet