Christina Samuelsson

Christina Samuelsson

Professor/logoped

Om mig

Utbildning: logopedexamen 1986, magisterexamen i logopedi 1999, doktorsexamen 2004, docent i logopedi 2012.

Akademisk titel: Professor förenad med befattning som logoped

Publikationer (2002-2020): Totalt antal refereegranskade artiklar i internationella tidskrifter: 44

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde utgörs av forskning om interaktion som involverar personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Fokus är på att kartlägga och underlätta kommunikationen för personer med demens, personer med afasi, barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning.

PROJEKT

Platform Uptake

Detta är ett EU-projekt som handlar om hur olika digitala plattformar används av äldre och inom äldreomsorgen. Projektets övergripande syfte är: ”to observe, analyse, and understand the whole ecosystem of open service platforms and their related networks and depict a picture describing the whole ecosystem with its achievements and potentials targeting all user groups while also generating synergies among platforms and their related projects”

Jag leder den svenska gruppen som ansvarar för utvärderingsdelen av projektet.   https://www.platformuptake.eu

Att leva med demens - kommunikation, relationer och kognition

Detta FORTE-finansierade forskningsprogram presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande. Inom forskningsprogrammet har vi också ett nära samarbete med Svenskt demenscentrum där vi för närvarande samarbetar kring utveckling av en webbaserad utbildning kring kommunikation vid demens. https://liu.se/forskning/ceder

IN LIFE, Independent Living for the Elderly,

Detta var en del av ett avslutat EU-projekt (Innovations Actions, Horizon 2020). Fokus i Sverige har legat på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Inom projektet har kommunikationsstödjande appar för personer med demens utvecklats och framför allt appen CIRCA har provats i större skala. https://liu.se/forskning/in-life

https://circa.it.liu.se

Tidig lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med typisk utveckling, barn med cochleaimplantat samt barn med språkstörning

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och dess övergripande syfte är: Att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning och svensk- och utrikesfödda döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat (CI).

Adapting two assessment tools to measure language development in Swedish, SeSotho and SeTswana Speaking children from 8 to 36 months

Detta är ett samarbetsprojekt med universitetet i Kapstaden finansierat av STINT. Projektet syftar huvudsakligen till att dela expertis kring tidig språklig utveckling och dess bedömning genom att översätta och anpassa två bedömningsmaterial till svenska och till två bantuspråk, SeSotho och SeTswana. Projektet är knutet till Child Language Africa https://www.childlanguageafrica.com

Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande

Jag är också medarbetare i ovanstående projekt finansierat av Vetenskapsrådet.

https://liu.se/forskning/likvardig-utbildning-for-barn-med-sprakstorning-i-skola

 

Pedagogiska meriter

Årets inspiratör 2019, logopedprogrammet Linköpings universitet

Utbildning

Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen. Huvudhandledare för en doktorand, logoped Karin Myrberg. Bihandledare för fyra doktorander: Elias Larsson, Sophia Lindeberg, Lovisa Elm och Inga-Lena Johansson.

Loading bibliometrics...