Forskningsbeskrivning

Project title:

Identification and treatment of back pain in elderly women with osteoporosis

 

Responsible for the project:

Helena Salminen, MD, The Department of Neurobiology, Care Science and Society, Karolinska Institutet.

Other researchers in the project:

Christina Kaijser Alin, physiotherapist, PhD student, Elin Uzunel, MD, PhD student, Ann-Charlotte Grahn Kronhed, physiotherapist, PhD.

Contact:

Christina Kaijser Alin,  Christina.kaijser.alin@ki.se

Date started: May 25, 2011.

Is the project finished?  No.

Background:

Vertebral fractures is the most common osteoporosis related fracture. Vertebral fractures can lead to chronic back pain, increased kyphosis, lenght reduction and impaired lung function which all negatively affects the elderly womens quality of life.

Elderly women with back pain and osteoporosis are a very common group of patients in primary health care. Development of new methods of treatment is a research area that may be widely shared as well as improve the quality of life for many patients.

Aim:

Investigate back pain in elderly women with osteoporosis with or without vertebral fractures and the consequences  for health related quality of life and balance. Evaluate treatment of a spinal orthosis compared with a physiotherapy equipment training group and a control group.

Methods: 

Study I: Cross sectional study; X-ray of lumbar and thoracal spine, questionnaires, balance tests and clinical examinations. 

Study II: Randomized controlled trial. Randomizes into three groups. 1. Training in spinal orthosis. 2. Training in a physiotherapy equipment training group. 3. Control.                        

Study III: Follow up after 12 months that’s studies complience to train in the spinal orthosis. and to a home exercise training program for the physiotherapy group.                                                                                                                                Study IV: Qualitative study. Interview in focusgroup. Analyzed using content analysis.

Results:

Study I: 31.1% had one or several vertebral fractures. Women suffered from hyperkyphosis was significantly better on tandem standing with eyes open (p<0.05), tandem walking forward (p<0.05) and tandem walking backward (p<0.01).

Study II: In the RCT there were no significant difference between the three groups in back extensor strength and back pain. Within the group wearing the activating orthosis two hours a day, back extensor strength increased with 25%, in the training group with 22% and in the control group with 10%.

There are no results to report for study III and IV.

Publications:

Kaijser Alin Ch., Grahn Kronhed AC., Salminen H. (2016)

The Association between Spinal Curvature and Balance in Elderly Women at High Risk of Osteoporotic Fractures in Primary Health Care. European Journal of Physiotherapy 2016:18(4):226-32. dx.doi.org/10.1080/21679169.2016.1185151

 

Projekttitel: Kartläggning och behandling av ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos.

Projektansvarig:

Helena Salminen, specialist i allmänmedicin, MedDr.

Kontaktperson med e-post:  

Christina Kaijser Alin, leg sjukgymnast, doktorand.  christina.kaijser.alin@ki.se

Startdatum: 25 Maj, 2011.

Är projektet avslutat?      Ja/Nej

Bakgrund:

Sverige och Norge är de länder i världen som har högst incidens av osteoporosrelaterade frakturer. Kotkompressioner är den vanligaste osteoporosfrakturen. Ett stort problem är underdiagnostik och endast en tredjedel av kotkompressionerna upptäcks kliniskt. Kotkompressioner kan leda till kronisk ryggsmärta, ökad kyfos framförallt i bröstrygg och ländrygg, längdminskning och försämrad lungfunktion.

Äldre kvinnor med ryggsmärta och osteoporos är en vanlig patientgrupp i primärvården. Kunskapen kring behandling av denna patientgrupp och utveckling av nya behandlingsmetoder är ett forskningsområde som kan förbättra livskvaliteten för ett stort antal patienter.

Syfte:

Att öka kunskapen om ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos, med eller utan kotkompressioner, samt påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och balans. Att utvärdera behandling med en aktiverande spinal ortos och sjukgymnastisk redskapsträning i grupp jämfört med en kontrollgrupp. Syftet är att kunna erbjuda en alternativ behandlingsmetod som kan leda till minskad smärta i ryggen, ökad ryggmuskelstyrka, minskat intag av läkemedel mot värk samt förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Metod:

Studie I: Tvärsnittsstudie med röntgenundersökning, balandstester, frågeformulär samt kliniska undersökningar.                                                             

Studie II: Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med tre grupper.        1: Träning i en aktiverande spinal ortos. 2: Träning i sjukgymnastisk handledd redskapsgrupp. 3: Kontrollgrupp.      

Studie III: Kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer.  Analyseras med innehållsanalys.

Studie IV: Uppföljningsstudie av RCT, complience till spinal ortos och träning i gym samt ett hemträningsprogram.

Resultat:

Studie I: 31,1% hade en eller flera kotkompressioner. Kvinnor med hyperkyfos

var signifikant bättre på tandem stående med öppna ögon (p<0.05), tandem gående framåt (p<0.05) och tandem gående bakåt (p<0.01).

Studie II: I RCT kunde ingen signifikant skillnad i ryggmuskelstyrka och ryggsmärta ses mellan de tre grupperna. Inom respektive grupp kunde ses att kvinnor som burit den aktiverande ortosen två timmar/dag hade ökat sin ryggmuskelstyrka med 25%, träningsgruppen med 22% och kontrollgruppen med 10%.

För studie III och IV kan inga resultat redovisas än.

Publikationer:

Kaijser Alin Ch., Grahn Kronhed AC., Salminen H. (2016)

The Association between Spinal Curvature and Balance in Elderly Women at High Risk of Osteoporotic Fractures in Primary Health Care. European Journal of Physiotherapy 2016:18(4):226-32. dx.doi.org/10.1080/21679169.2016.1185151