Om mig

Jag föddes 1967, växte  upp i Värmland, började studera i Stockholm 1986, är sedan 2003 docent i medicinsk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och leder forskargruppen Translationell psykiatri med verksamhet i centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Mitt forskningsfokus är tidiga riskfaktorer och behandlingseffekter vad gäller psykiatriska tillstånd. Bl a studerar vi kopplingen mellan psykisk sjukdom och metabola faktorer. Både epidemiologiska, kliniska och experimentella studier används. Jag har varit huvudhandledare för 10 doktorander med examen, varav de flesta har inlett en forskarkarriär, och jag är medförfattare till ca 155 internationella vetenskapliga orginal-artiklar, första eller sista författare på drygt hälften (h-index 35 [web of science]). Forskargruppen Translationell psykiatri har 28 medlemmar, inklusive anknutna kliniska forskare. Jag handleder för närvarande 8 doktorander och 2 postdoktorala forskare. 

Jag är ledamot i ledningsgrupperna för centrum för molekylär medicin (CMM) och för Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt är Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för gruppen Translationell psykiatri

Vår forskning är fokuserad på tidiga riskfaktorer och behandlingssvar och studerar särskilt sambandet mellan psykiatriska störningar och metabol risk. Detta med hjälp av kliniska och befolkningsbaserade naturalistiska kohorter och experimentella modeller. I riks-täckande register studerar vi pre- och perinatala metabola riskfaktorer, och möjliga skyddsfaktorer, för psykiatriska diagnoser. I kliniska studier testar vi tilläggs- behandlingar, specifikt probiotika och fysisk träning, för att förbättra symtom och minska komorbiditet vid ADHD och psykos. Vi letar också efter tidiga biomarkörer för litiumsvar, studerar litiums långsiktiga effekter på metabol komorbiditet, och plasmamarkörer för metabol risk vid psykos. Vi samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk genetik.

Jag ansvarar även för molekylära studier i kliniska eller naturalistiska populationsbaserade studier av framför allt humör och ångest (www.REGASSA.se, www.kupolstudien.se, PART).

 

Pedagogiska meriter

Ansvarig för KI-kurser på avancerad nivå och forskarnivå: Flera veckolånga kurser inom genetik på magister- och doktorandnivå som löper årligen.
Föreläsningar på avancerad och forskarnivå kurser främst inom psykiatrisk genetik.
Handledare för doktorander: Huvudhandledare för 10 disputerade och 3 nuvarande. Bi-handledare för 7 disputerade och 5 nuvarande doktorander.
Handledare för 25 masterstudent-uppsatser.Har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor.
Catharina Lavebratt är studierektor för forskarutbildning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Utbildning

Catharina, med mastersexamen i biokemi och bioteknik från KTH, Stockholm, tog sin doktorsexamen i biokemi och bioteknik vid KTH 1996 efter medicin-biokemiskt doktorandprojekt i Ghana. Hon hade därefter en VR-postdoc tjänst vid McGill University, Kanada, och sedan en VR-forskarassistenttjänst vid Karolinska Institutet fram till 2006 och har sedan dess en senior forskartjänst vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Hon blev docent vid Karolinska Institutet 2003.

 

Akademiska priser och utmärkelser

- Alvarengas Award (best medical publication) Swedish Soc. Med. 2002
- Young Promising Researcher award from KI Foundations 2001
- Junior Researcher position from Swedish Research Council (VR) 2001
- Postdoc Fellowship from the Swedish Soc for Med Res (SSMF) 2000
- Innovation stipend from the Foundation Innovationscentrum 1999