Om mig

Jag är postdoktor på enheten för interventions- och implementeringsforskning, vid institutet för miljömedicin. I projektet Gunga undersöker vi upplevda orsaker till sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa samt hinder och resurser för en lyckad arbetsåtergång bland unga utifrån ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. I projektet kommer vi applicera genusteori för att analysera genusrelevanta skillnader i upplevelserna. Projektet är finansierat av Forte.

I projektet Att vara läkare - genusrelaterad utsatthet, hälsa och psykosocialarbetsmiljö, undersöker vi läkarstudenter och läkares erfarenheter av genusbaserad utsatthet inom professionen. Projektet är finansierat av Forte. 

2019 disputerade jag på Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI-sös) med en avhandling som undersöker läkares specialistval kopplat till tidigare utbildningsmeriter, social bakgrund, genus och personlighetsfaktorer.

Jag är en av initiativtagarna till ett nationellt nätverk för breddad rekrytering till högre utbildning, Include. Sedan starten har jag också suttit i styrelsen för nätverket.

Forskningsbeskrivning

I projektet GUNGA undersöker vi situationen för unga som blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Vi intervjuar såväl unga sjukskrivna som chefer som har erfarenhet av att unga blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Genom djupintervjuer vill vi få fördjupad kunskap om upplevda orsaker till att just unga riskerar sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Vi kommer också att undersöka upplevda hinder och möjligheter för att återgå till arbete. Materialet kommer att analyseras utifrån relevanta genusteorier. 

2019 disputerade jag med avhandlingen "Medical doctors' specialty choice - in relation to personality, cultural capital and social background". Bakgrunden till avhandlingen är att det både globalt och i Sverige är svårt att rekrytera läkare till vissa medicinska specialiteter, och detta har skapat ett behov av mer kunskap om hur läkare väljer specialitet. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att få en djupare kunskap om de processer som föregår läkares specialistval.

Avhandlingen innehåller fyra delstudier, de två första har en kvantitativ forskningsansats och de andra två har en kvalitativ ansats.

Sammantaget visar avhandlingen på att många aspekter samverkar i valet av specialitet. Att det är en lång och komplex process innebär att rekryteringen till olika specialiteter måste ske i flera led. Om man eftersträvar en blandning avseende social bakgrund bland medicinska specialister måste man arbeta med rekryteringen redan till läkarutbildningen. Under läkarutbildningen bör det ges tillfällen att möta olika specialister och ”talet” om de olika specialiteterna måste vara i positiva ordalag om den upplevda statusen ska kunna höjas för de specialiteter som anses ha låg status.

Utbildning

Medicine doktor, 2019, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk utbildning och forskning, Södersjukhuset.

Forskarutbildning, 2015-2019

Masterstudier, 2011-2013,  Utbildningssociologi, Uppsala universitet 

Filosofie kandidatexamen, 2002, (sociologi huvudämne, svenska, genusvetenskap), Stockholms universitet