Bild på Camilla Nystrand

Camilla Nystrand

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som hälsoekonom på Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är anknuten till forskning vid LIME på KI.

På StoCHE arbetar jag främst med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av olika interventioner som Region Stockholm behöver fatta beslut om.

Jag har tidigare arbetat som hälsoekonom på Socialstyrelsen och är disputerad hälsoekonom från Uppsala Universitet. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om att undersöka det ekonomiska värdet av olika typer av insatser inom hälso- och sjukvård samt inom andra sektorer där interventioner kan ha en inverkan på hälsa. Jag jobbar brett med allt ifrån primärprevention till behandling. Det som driver mig framåt inom forskning är möjligheten att ta fram beslutsunderlag som bidrar till bästa möjliga hälsa, för allt, utifrån de begränsade resurser vi har i samhället. 

Utbildning

Jag har en mastersexamen i utvecklingsekonomi från University of Amsterdam och disputerade år 2021 vid den medicinska fakulteten på Uppsala Universitet inom hälsoekonomi. Min avhandlingen handlade om värdet av sociala investeringar, med ett fokus på föräldraskapsstödsprogram. Vidare har jag arbetet mycket med att ta fram beräknings- och kalkylverktyg för kommuner som kan användas för att göra prognoser av värdet av förebyggande insatser.