gustafsson_britt_130820_34.jpg

Britt Gustafsson

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Studier av potentiella riskfaktorer och prognosfaktorer efter hematopoietisk stamcellstransplantation hos barn

Adjungeringens nytta för KI: Professor Britt Gustafsson kommer aktivt att genomföra ett flertal studier, med inom pediatrisk hematologi, med fokus på ovanstående ämne. Det genererar ett flertal doktorander, som kommer att fokusera på olika delar av projektet.

Vårt övergripande mål är att öka förståelsen av hur specifika molekylärbiologiska och kliniska processer kan bidra till uppkomst och sjukdomsförlopp vid akuta leukemier hos barn, med fokus på barn som genomgått hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT).

I vår molekylärbiologiska del planerar vi att analysera extraherat DNA, från PKU-blodprov från barn som senare utvecklat ALL, för att identifiera de genetiska prognosmarkörerna från PKU-blodprovet och därmed öka förståelsen för om vissa mutationer kan initiera leukemiutvecklingen. Vår hypotes är också att en virusinfektion in utero kan vara en initierande faktor. Nya molekylära metoder har utvecklats för screening av både kända och tidigare okända virus från patienter. Vi har identifierat och extraherat DNA i PKU-blodprov från 454 barn med ALL o 900 friska kontroller. I våra pågående kliniska projekt, analyserar vi proteinuttryck från cancerrelaterade-gener i benmärgspreparat från barnets leukemidiagnos, före och efter HSCT, som en tänkbar tidig markör för relaps. 652 paraffininbäddade benmärgsprov från 142 barnleukemier har identifierats och analyserats före, vid och efter HSCT med ”tissue micro arrays”. Kan vi återfinna tidiga riskmarkörer kan intervention med ex T-celler ske. Vårt material är unikt, då varje barn följs både före/efter HSCT. Vi fortsätter analysera specifika riskfaktorer, som vi misstänker leder till utveckling av svår graft-versus-host-disease (GVHD) i mag-tarm-kanalen hos barn som genomgått HSCT. GVHD i mag-tarm-kanalen är en allvarlig komplikation efter HSCT, ledande till ökad morbiditet och mortalitet. Donatorns T-celler attackerar recipientens organ och en immunologisk kaskad aktiveras som leder till organdestruktion, med 1-års dödlighet på ca 60 %, där specifika riskfaktorer är outforskade. En multicenterstudie pågår; vi har insamlat tarmbiopsier från barn med svår GVHD från samtliga transplantationscentra i Sverige. Målsättning är att identifiera nyttan/risken av skopier på svårt sjuka barn, immunologiskt studera biopsimaterialet och effekten av behandlingen. 82 biopsier är insamlade, biobank upprättad och analyser pågår. Akuta neurologiska komplikationer efter HSCT förekommer hos ca 20 % av alla barn. Etiologin oftast är okänd, men neurotropa virus som JC-polyomavirus kan vara orsaken. 100 nedfrysta liquorprover från patienter som genomgått HSCT analyseras med mål att identifiera nyupptäckta polyomavirus med hjälp av PCR. Sammanfattningsvis är HSCT en behandling som genomförs på vitalindikation. Vården under ca 3-6 månader är intensiv, inkluderar olika interventioner, bl.a antibiotika

, smärtlindring och risk för död i återfall /allvarliga komplikationer. Psykosociala interventioner är då viktigt för att om möjligt hjälpa patienten genom svåra upplevelser. Målet med vår musikterapistudie är att undersöka om denna terapiform lämpar sig för barn efter HSCT och om den förbättrar såväl det psykiska som allmänna välbefinnandet.

Forskargruppen: Emma Honkaniemi, har genomfört sin halvtidskontroll och planerar att disputera hösten 2014 alt.våren 2015. Hon har fokuserat sina studier kring prognosmarkörer vid leukemier hos barn och också studerat specifika virus i PKU-blodprov. Thomas Mårtensson registrerades som doktorand maj 2013

and analyserar specifika riskfaktorer för utveckling av svår graft-versus-host-disease (GVHD) i gastrointestinalkanalen hos barn. Kristin Mattson registrerades som doktorand nov 2013 och hon studerar studies specifika prognosmarkörer från benmärgsprov och kommer också att analysera vissa genetiska faktorer från PKU-blodprov. Lena Uggla är musikterapeut och målet är att undersöka om musikterapi kan underlätta återhämtningen efter genomgången HSCT hos barn. Vi planerar att hon ska registreras som doktorand plan våren 2014.

Professor J.Winiarski, professor M.Hassan, professor B. Sander, professor T. Dalianis, medical doctor G. Bogdanovic, docent G. Barbany, docent J.Mattson, docent T.Casswall,  medical doctor Johanna Rubin, medical doctor K.Ramme, medical doctor B-M Swahn och docent B. Wrangsjö medverkar i olika delar av ovanstående projekt.

Försörjning: Våra projekt finansieras generöst av Barncancerfonden, stiftelsen Samariten, Mary Béves stiftelse, Ekhaga stiftelsen och ALF.