Åsa Olsson

Åsa Olsson

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är sjuksköterska sedan 2006, och specialistsjuksköterska Vård av äldre sedan 2017. Jag har ett stort intresse av samverkan kring utbildning av legitimerad personal i äldreomsorg och ett av mina mål med mitt arbete är möjiggöra ökat samarbete och därmed minska gapet mellan akademi och äldreomsorg. Jag har sedan 2017 arbetat med att utveckla och strukturera studentmottagandet i min roll som kommunal adjungerad klinisk adjunkt (AKA) i Enskede-Årsta-Vantör.

Sedan 2023 är jag delprojektledare för ett KU-initierat samverkansprojekt mellan KI och kommuner.

Jag är också kommundoktorand och min forskarutbildning finansieras av Enskede-Årsta-Vantör stadsdel i Stockholms stad. Jag finns på sektionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad, både som doktorand och via min anknytning som AKA.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt har en aktionsforskningsansats och sker i nära samarbete med personal och chefer på tre särskilda boenden i Stockholms stad. I min forskning, som bygger vidare på tidigare arbete inom forskningsprogrammet DöBra, undersöker jag tidiga, förberedande samtal inför vård i livets slut med hjälp av DöBra-kortleken.  Jag undersöker också hur dessa samtal upplevs av boende och närstående och om de kan leda till en mer personcentrerad vård och omsorg.

Min första delstudie utgörs av en svensk översättning och validering av det Australiska mätinstrumentet Death Literacy Index - på svenska "Beredskap för frågor som rör livets slut". Verktyget kan användas för att mäta nivåer av beredskap för frågor som rör livets slut på gruppnivå, t.ex. för att planer och utvärdera kompetenshöjande insatser på arbetsplatser.

Som doktorand är jag är ansluten till SWEAH, den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Pedagogiska meriter

Adjungerad Klinisk Adjunkt i kommunal verksamhet, 2017 - pågående

Kurslärare och kursledare medicinpedagogiska enheten, pedagogik i Verksamhetsintegrerat Lärande (VIL), 2019 - 2020.

Utbildning

Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, 2003 - 2006

Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, 2015 - 2017

Högskolepedagogisk kurs (HPK) - inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, 2017

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag 7,5 hp, 2018

Forskarutbildning 2020 - pågående

Akademiska priser och utmärkelser

KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling), 2018.