Annika Östman Wernerson, Dean of Higher Education

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Om mig

Jag är professor i njur- och transplantationsvetenskap vid CLINTEC samt överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Sedan 2019 är jag vicerektor för utbildning på KI. Jag kombinerar mitt ledningsuppdrag på KI med forskning, kliniskt arbete som patolog samt undervisning av läkarstudenter och ST-läkare.

Min medicinska forskning fokuserar på patienter med kronisk njursjukdom vilket drabbar ca 10 % av befolkningen globalt. Målsättningen är att med nya molekylärbiologiska tekniker förbättra diagnostik och behandling av patienter med kronisk njursjukdom samt av njurtransplanterade. Mitt kliniska arbete, histopatologisk diagnostik av vävnadsprover från njursjuka barn, vuxna och transplanterade patienter, är av central betydelse för patienternas vård och behandling, men utgör även en viktig bas för vår forskning. Min pedagogiska forskning, som också har sin grund inom patologin, syftar till att förstå hur känslomässigt svåra situationer påverkar studenters lärande.

Som tidigare dekan och nu som vicerektor för utbildning har mitt mångåriga engagemang inom utbildning lagt grunden för att få djup insikt om KI:s förutsättningar för våra kärnområden och samarbetspartners. Min breda kompetens inom utbildningsfrågor, kliniskt arbete och forskning har också varit mycket värdefullt i ledningsarbete på KI, t ex i arbetet som ledamot i fakultetsnämnden, rekryteringsutskottet och i arbetsgruppen för kompetensförsörjning.

Forskningsbeskrivning

Jag driver projekt inom både medicin och medicinsk pedagogik och har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar. För närvarande är jag huvudhandledare till tre doktorander och till tre som har disputerat tidigare. Jag har varit bihandledare till tio doktorander, varav åtta har disputerat och två är pågående.

I mitt kliniska arbete samarbetar jag nära kliniska specialister inom njurmedicin, pediatrik och transplantationskirurgi, dels kring patienter som biopseras, dels inom det samarbete vi byggt upp inom forskningsnätverket KaroKidney där även ett flertal basvetenskapliga forskare medverkar. Jag är sammankallande för nätverket och är även huvudansvarig för det s.k. njurbiopsiprojektet inom vilket vi på ett systematiskt sätt har skapat sjukvårdsintegrerad biobankning där vi samlat kliniska data sedan många år. Vår kohort ligger i framkant internationellt inom området.  Genom att integrera molekylära s.k. omikdata med histopatologi, labvärden från urin- och blodprover, longitudinella journaldata och kliniskt utfall genereras kliniskt relevant information som kan bidra till fördjupade kunskaper om sjukdomsmekanismer och förbättrade strategier för diagnostik, riskprognos och individualiserade behandlingsval (s.k. precisionsmedicin). Vi fokuserar framför allt på några av de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt, diabetesnefropati och IgA-nefrit, samt en vanlig orsak till sviktande njurtransplantatfunktion; kronisk transplantatglomerulopati. Ett etablerat samarbete pågår med Göteborgs Universitet och bland annat AstraZeneca vilket skapar en bredd och förutsättningar för utveckling av läkemedel. I internationella samarbeten studerar vi tillsammans med kliniska kollegor i Centralamerika, Asien och USA Mesoamerican Nephropathy/Chronic kidney disease of unknown cause, en relativt nyligen beskriven sjukdomsentitet som framför allt drabbar unga män som arbetar på plantager. Våra studier i Centralamerika har lett till den första kliniska och morfologiska karakteriseringen av sjukdomen och våra biopsistudier på Sri Lanka och Indien har visat en liknande bild, talande för en gemensam etiologi. Ännu är etiologin till sjukdomen inte klarlagd, men den ledande hypotesen är upprepad akut njurskada pga värmeexponering och dehydrering. Forskningen finansieras av ALF-medel, medel från Njurfonden, Gelins Stiftelse, Stig och Gunborg Westmans Stiftelse, CIMED och Vetenskapsrådet Research links.

I den pedagogiska forskningen bedriver vi kvalitativa och kvantitativa studier för att undersöka hur känslomässigt påfrestande situationer påverkar läkar- och lärarstudenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledarnas möjligheter att bidra till studenternas lärande i dessa situationer. Som projektledare samordnar jag projektet som är ett brett samarbete mellan flera lärosäten CEMTE. Projektet syftar till att få bättre kunskap om studenters utveckling och socialisering in i yrket och vad utbildningen kan göra för att bättre stödja studenter inför deras kommande yrkesutövning. Kunskap som genererats från detta projekt implementeras nu inom handledarutbildningar och inom området professionell utveckling på KI:s läkar- och sjuksköterskeprogram. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och av ALF-medel.

Pedagogiska meriter

Sedan 1986 har jag undervisat i patologi på ett flertal utbildningsprogram vid Karolinska Institutet. Jag har genom åren haft en rad olika utbildningsuppdrag; studierektor och kursansvarig på läkarprogrammet, programstudierektor på Karolinska Universitetssjukhuset, ledamot i läkarprogrammets programnämnd och föreståndare och samordnare för Centrum för Klinisk Utbildning (CKU). År 2015 - 2018 var jag dekan för utbildning och valdes därefter till vicerektor. Som lärare har jag arbetat med att utveckla studentaktiverande pedagogik och nya innovativa examinationsmetoder. I min roll som dekan/vicerektor har jag tillsammans med styrelsen/kommittén för utbildning drivit en rad frågor för att stärka KI:s utbildningsverksamhet; genom att bl. a. tydliggöra karriärvägar för lärare, öka forskningsanknytningsmedlen för lärare och personer med ledningsuppdrag, driva pedagogisk utveckling samt utveckla ett kvalitetssystem för utbildning. Ett omställningsarbete med att utveckla digital utbildning initierades redan innan pandemin, ett arbete som fortgår.

Utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991
 • Dr Med Sc, Karolinska Institutet, 1990
 • ST-utbildning i klinisk patologi, Huddinge Universitetssjukhus, 1995-2000
 • Specialistkompetens i klinisk patologi, 2000
 • Framtidens lärare, Karolinska Institutet, 2000-2002
 • Docent, Karolinska Institutet, 2003
 • Överläkare i klinisk patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2004
 • Professor, Karolinska Institutet, 2016
 • SUHF:s Högre ledaprogram för ledare inom akademin ”HeLP7”, 2015-2017

Akademiska priser och utmärkelser

 • Huddinge sjukhus Handledarpris 2003
 • Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi sedan 2011
 • Karolinska Institutets Pedagogiska Pris 2012

 

Senaste publikationer:

The role of Dendrin in IgA Nephropathy. Levin A, Schwarz A, Hulkko J, He L, Sun Y, Barany P, Bruchfeld A, Herthelius M, Wennberg L, Ebefors K, Patrakka J, Betsholtz C, Nyström J, Mölne J, Hultenby K, Witasp A, Wernerson A Nephrol Dial Transplant 2022 Jun;():

Inhaled silica nanoparticles cause chronic kidney disease in rats. Sasai F, Rogers KL, Orlicky DJ, Stem A, Schaeffer J, Garcia G, Fox J, Ray MS, Butler-Dawson J, Gonzalez-Quiroz M, Leiva R, Taduri G, Anutrakululchai S, Venugopal V, Madero M, Glaser J, Wijkstrom J, Wernerson A, Brown JM, Johnson RJ, Roncal-Jimenez CA Am J Physiol Renal Physiol 2022 07;323(1):F48-F58