Annika Östman Wernerson, Dean of Higher Education

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Om mig

Jag är vicerektor för utbildning sedan 1 januari 2019 och professor i njur- och transplantationsvetenskap vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik samt överläkare i patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Min forskning omfattar både medicin och pedagogik. Inom det medicinska projektet studerar jag bakomliggande mekanismer för njursjukdomar och för försämrad njurtransplantatfunktion. Mina pedagogiska projekt syftar till att förstå hur känslomässigt svåra situationer påverkar läkar- och lärarstudenters lärande och vilka möjligheter handledare har att stödja studenternas lärande i dessa situationer under VFU.

Jag är ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och har tagit emot Handledarpris och KI:s Pedagogiska pris. Mitt starka engagemang i utbildningsfrågor sträcker sig långt tillbaka i tiden. Som tidigare ledamot i läkarprogrammets programnämnd, föreståndare och samordnare för Centrum för klinisk utbildning (CKU) och dekan för utbildning har jag fått ägna mig åt detta viktiga område.

I dag kombinerar jag kliniskt arbete med forskning och undervisning i bland annat patologi. Det är en stor förmån att kunna få arbeta som lärare, kliniker och forskare. Att nu även vara en del av KI:s akademiska ledning gör möjligheterna att kunna bidra till KI:s utveckling på samtliga områden ännu större än tidigare. 

Forskningsbeskrivning

Som forskningsledare inom njursjukdomar och medicinsk pedagogik ägnar jag mig åt mina två forskningsområden och har genom åren publicerat ett 90-tal vetenskapliga publikationer. Jag är huvudhandledare till tre doktorander och till tre som har disputerat och har varit bihandledare till tio doktorander, varav åtta har disputerat och två är pågående. Jag har även post docs i min forskargrupp.

Min nuvarande forskning inom njursjukdomar finansieras av ALF-medel, medel från Njurfonden, Gelins Stiftelse, Stig och Gunborg Westmans Stiftelse och från CIMED. Projektet syftar till att få bättre kunskap om orsaker till olika typer av medicinska njursjukdomar och till att funktionen hos njurtransplantat försämras över tid. Genom ett nära samarbete med flera kliniker kartlägger vi noga patienter som genomgår njurbiopsi. Syftet är att förebygga sjukdom, förlänga överlevnaden av njurtransplantat samt att förbättra metoder för diagnostik, behandling och uppföljning. Som en del av detta projekt samarbetar jag med forskare i Centralamerika och Asien för att ta reda på varför unga män som arbetar på plantager drabbas av kronisk njursvikt.

Min nuvarande pedagogiska forskning finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och av ALF-medel. Tillsammans med mina medarbetare studerar jag hur känslomässigt påfrestande situationer påverkar läkar- och lärarstudenters lärande. Vi studerar även handledarnas möjligheter att bidra till studenternas lärande i dessa situationer under VFU. Projektet görs i samarbete med Linköpings universitet och syftar till att få bättre kunskap om studenters utveckling och socialisering in i yrket och vad utbildningarna eventuellt kan göra för att bättre stödja studenterna inför deras kommande yrkesutövande.

Pedagogiska meriter

Sedan 1986 har jag undervisat i patologi på ett flertal utbildningsprogram och har även varit studierektor, kursansvarig och programstudierektor på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Sedan länge bedriver jag pedagogisk utveckling och forskning och har bland annat utvecklat kurser och medverkat i förändringen av läkarprogrammet (LUT), utvecklat studentaktiverande fallseminarier i patologi för studenter inom flera utbildningsprogram (läkar-, tandläkar-, sjuksköterske-, biomedicin och medicinsk informatikprogrammen) samt medverkat till att ta fram nya examinationsformer. Beträffande min forskning inom medicinsk pedagogik vg se ovan.

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991
  • Dr Med Sc,  Karolinska Institutet, 1990
  • Framtidens lärare,  Karolinska Institutet, 2000-2002
  • Docent,  Karolinska Institutet, 2003
  • Överläkare i klinisk patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2004
  • IMEX (International Medical Educators Exchange), 2011-2013
  • Professor,  Karolinska Institutet, 2016

Akademiska priser och utmärkelser

  • Huddinge sjukhus Handledarpris 2003
  • Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi sedan 2011
  • Karolinska Institutets Pedagogiska Pris 2012