Anneliese Lilienthal giving a presentation

Anneliese Lilienthal

Projektsamordnare

Doktorand i projektet CARE-WORKS (Caregiving & Aging Reimagined for Europe – Work fOr Respect, Knowledge, and Sustainability). Akademisk utbildning och certifikerad medicinsk illustratör.

Om mig

Jag är utbildad och certifierad inom medicinsk illustration med mångårig erfarenhet av projektledning, koordinering och storyboarding och har utvecklat pedagogiska medier för en mängd olika målgrupper. Målet i illustratören/förmedlarens arbete är att synliggöra eller göra påtagligt det som är abrupt och dunkelt, så att det blir handlingsbart.

På så sätt omsätts min bakgrund som medicinsk illustratör i min forskarutbildning. Som forskare försöker jag fördjupa min kunskap och förståelse av ett sammanhang genom olika erfarenheter av det sammanhanget (oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa). Dessa erfarenheter möjliggör möjliga översättningar och illustrationer av framväxande ömsesidig förståelse mellan mig själv och de medarbetare jag arbetar med.

Forskningsbeskrivning

Registrerad 01 jan 2020 på avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Projekt: Caregiving & Aging Reimagined for Europe - Work for Respect, Knowledge, and Sustainability (CARE-WORKS) - Sverige.

Huvudhandledare: Eric Asaba. Bihandledare: Lisette Farias Vera, Ann-Helen Patomella, Anne-Marie Boström.

Detta forskningsprojekt fokuserar på vårdpraxis som involverar äldre vuxna och professionella vårdgivare. Det tittar specifikt på arbetssituationen för professionella vårdgivare (undersjuksköterskor) och deras behov av kompetensutveckling genom fortbildning.

Detta bygger på erfarenheter som projektledare 2016-2019 för ett EIT Health-projekt, CARE Campus - Caregiving and Aging Reimagined in Europe. Projektet arbetade för att bygga upp ett utbildningsprogram för att komplettera nuvarande äldreomsorgskompetens och skapa möjligheter för utveckling av nya äldreomsorgsgivare.