Anne TV4

Anne Ekdahl

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Efter läkarexamen i Danmark flyttade jag med familj till Sverige -85 och har varit specialist i geriatrik sedan -90.  Efter många år som verksamhetschef (på Höglandssjukhuset och i Linköping) påbörjade jag min forskarutbildning 2007 vid Linköpings Universitet och disputerade 2012.

Under 2006-2015 varit ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.

Jag har varit Vetenskapligt Råd i geriatrik och palliation för Socialstyrelsen sedan 2009 - 2015.

Siden 2016 general sekreterare för  European Geriatric Medicines Society (EuGMS).

September 2016 öppnades Geriatrisk Akutavdelning i Helsingborg där jag var medicinskt ansvarig överläkare till jag tillträdde min nuvarande tjänst som Universitetslektor vid Lunds Universitet 1 december 2020. Jag arbetar dessutom aktivt i SKR's Kunskapsstyrning så som ordf. i NPO Äldres Hälsa och Palliativ Vård samt NAG Sköra äldre.

Jag affilierades till NVS sektionen för klinisk geriatrik november 2013 och är huvudhandledare för två läkare och doktorander: Amelie Lindh Mazya och Karol Biegus. Deras avhandlingsarbete handlar bl a ålderskörhet och proaktiva insatser för sköra äldre.

Forskningsbeskrivning

Disputerade 5 oktober 2012 med avhandlingen: “Frail elderly patients in hospital – the challenge of participation in medical decision making.” Handledare var docent Maria Friedrichson samt professor Lars Andersson vid Linköpings Universitet. Fokus var den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut under en sjukhusvistelse. Avhandlingen riktar skarp kritik mot vårt sjukvårdssystem som inte är anpassat sköra äldre trots att de är en så vanlig patientgrupp. Tre av de ingående arbeten var kvalitativa och ett arbete var en enkätundersökning.

Nuvarande forskning är riktad mot utvärdering av effekterna ett geriatrisk strukturerad helhetsomhändertagande (CGA = Comprehensive Geriatric Assessment) inom öppen vård. En RCT (Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial (Age-FIT)) genomfördes 2011-2013 och utvärderingen är nu avslutat med positive resultat för den äldre i form av större trygghet med vården, färre dagar på sjukhus och bättre överlevnad vilket framgår av publikationslistan med huvudpublikationerna: ”Costs and Effects of an Ambulatory Geriatric Unit (the AGe-FIT Study): A Randomized Controlled Trial” och ” Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months” publicerade 2015 och 2016.

En ny RCT med något liknade upplägg (”Geriatric OutPatient Care compared to usual Care (GerOPCa)) har påbörjades hösten 2016 och avslutades juni 2020.  Preliminära resultat visar inte på samma tydliga effekter på sjukvårdskonsumtion och mortalitet som ovanstående studie - men utvärdering pågår fortfarande.

Pågående forskning handlar mycket om utvärdering av avancerad mobila team.

Pedagogiska meriter

Mina främsta utbildningsinsatser bygger på en bred geriatrisk klinisk kompetens, på senare år med fokus på Comprehensive Geriatric Assessment och ålderskörhet, vilket även är mina aktuella forskningsprofil.

Såsom tidigare ansvarig för uppbyggnad och drift av två minnesmottagningar har mycket av mina utbildningsinsater varit riktad på att öka kunskapen om demenssjukdomar och deras konsekvenser för patienter, anhöriga och primärvård. 

Jag är kursortsansvarig för Termin 6 på läkarutbildningen vid Helsinborgs Lasarett

Utbildning

1982: Läkare

1990: Geriatriker

2012: Medicine doktor

2019: Docent

2020: Universitetslektor, Lunds Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

2008 erhöll jag Jubileumspriset i Norrköping för mitt arbete med diagnosticering av demenssjukdomar inom primärvård

2010 "Bästa kliniska Pris" för mina insatser för Svensk klinisk Geriatrik och forskning från Svensk Geriatrisk Förening.