Skip to main content
anna_eva_hallin.jpg

Anna Eva Hallin

Postdoktor

Om mig

Ladda ned mitt CV inklusive publikationer här!

Jag är anställd som postdoktor i logopedi på Karolinska Institutet, Enheten för logopedi sedan september 2016 på halvtid. Jag disputerade i maj 2016 vid New York University, Department of Communicative Sciences of Disorders. Min avhandling undersökte språklig bearbetning och medvetenhet hos svenska skolbarn med och utan språkstörning, och specifikt hur ordfrekvens och grammatik interagerar med varandra i språklig bearbetning. Jag arbetar även som klinisk logoped och forsknings-/utbildningsansvarig på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm, samt driver sidan www.språkforskning.se där jag regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. Utöver min doktorsexamen har jag en logopedexamen (2007) från Karolinska Institutet. För att ladda hem mitt CV och läsa mer om aktuella och tidigare projekt besök gärna min portfolio (se länk till vänster).

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av senare språkutveckling och språkstörningar hos skolbarn, och särskilt hur olika språkliga kontexter och typer av språkliga uppgifter påverkar språklig bearbetning och produktion och användning, samt språkinlärning och -bearbetning från ett dynamiskt och emergentistiskt perspektiv. Mitt postdoktorprojekt kommer att undersöka hur elever i årskurs 4-9 berättar och förklarar i fyra olika uppgifter, med syfte att utforma kliniskt användbara uppgifter, se hur berättande och förklarande utvecklas över tid, och undersöka vilka mått som skiljer elever med och utan språkstörning, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter (projektnamn: Att förklara och berätta).

Jag samarbetar också med forskare vid Lunds universitet (Ketty Andersson) och Umeå Universitet (Maria Levlin) i ett projekt där vi samlar in data från barn med typisk utveckling för en databas med konversations- berättande- och förklarandeuppgifter som ska kunna användas som jämförsdata av kliniskt verksamma logopeder (projektnamn: SALT på svenska).

Pedagogiska meriter

På Karolinska Institutet undervisar och vidareutvecklar jag logopedprogrammets kurs som berör språk- läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn. Jag handleder också ett masterprojekt i logopedi och 1-2 examensarbeten vid logopedprogrammet per år. På New York University var jag kursansvarig och huvudföreläsare för kurserna Language Disorders in Children (2012) och Language Development and Disorders in School-Age Children (2013-2015).

Loading bibliometrics...