Photo: Portrait (private)

Anna Eva Hallin

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Ladda ned mitt CV inklusive publikationer här!

Jag är anställd som biträdande lektor i logopedi på Karolinska Institutet, Enheten för logopedi sedan september 2021. Innan dess postdoktorerade jag på samma enhet. Jag disputerade i maj 2016 vid New York University, Department of Communicative Sciences of Disorders.

Jag är legitimerad logoped och har arbetat kliniskt i många år med barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter. Jag driver också sidan www.språkforskning.se där jag regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. Utöver min doktorsexamen har jag en logopedexamen (2007) från Karolinska Institutet. För att ladda hem mitt CV och läsa mer om aktuella och tidigare projekt besök gärna min portfolio (se länk till vänster).

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av språk- läs- och skrivutveckling och språkstörningar hos skolbarn, och särskilt hur olika språkliga kontexter och typer av språkliga uppgifter påverkar språklig bearbetning och produktion och användning, samt språkinlärning och -bearbetning från ett dynamiskt och emergentistiskt perspektiv. Mitt huvudprojekt undersöker hur elever i årskurs 4-9 berättar och förklarar i fyra olika uppgifter, med syfte att utforma kliniskt användbara uppgifter, se hur berättande och förklarande utvecklas över tid, och undersöka vilka mått som skiljer elever med och utan språkstörning, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter (projektnamn: EXPLORE-SA Expository language and oral retelling in Swedish adolescents). Jag har också samarbeten i flera olika forskningsprojekt med forskare vid Lunds universitet (Ketty Andersson), Umeå universitet (Maria Levlin), Göteborgs Universitet (Carmela Miniscalco), Linnéuniversitet (Linda Fälth), Linköpings Universitet (Christina Reuterskiöld, Stefan Gustafson, Ulrika B. Andersson, Tomas Nordström, Henrik Danielsson), Mittuniversitetet (Petri Partanen) samt Hoftstra University, Long Island, NY, USA (Julie Case). För mer information om de olika forskningsprojekt jag är involverad i - besök min portfoliosida.

Pedagogiska meriter

På Karolinska Institutet undervisar och vidareutvecklar jag logopedprogrammets kurs som berör språk- läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn samt är delaktig i kurser i fördjupning och kritisk granskning. Jag handleder examensarbeten vid logopedprogrammet, samt masteruppsatser och är bihandledare till en doktorand. På New York University var jag kursansvarig och huvudföreläsare för kurserna Language Disorders in Children (2012) och Language Development and Disorders in School-Age Children (2013-2015).

Loading bibliometrics...