Photo: Portrait (private)

Anna Eva Hallin

Lektor, biträdande

Anna Eva Hallin är biträdande lektor vid Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet. Hennes fokus i forskning och undervisning är språk- läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdom.

Om mig

Ladda ned mitt CV inklusive publikationer här!

Jag är anställd som biträdande lektor i logopedi på Karolinska Institutet, Enheten för logopedi sedan september 2021. Innan dess postdoktorerade jag på samma enhet. Jag disputerade i maj 2016 vid New York University, Department of Communicative Sciences of Disorders.

Jag är legitimerad logoped och har arbetat kliniskt i många år med barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter. Jag driver också sidan www.språkforskning.se där jag regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörning och språk- läs- och skrivsvårigheter. Utöver min doktorsexamen har jag en logopedexamen (2007) från Karolinska Institutet. Du kan läsa mer om aktuella och tidigare på min portfoliosida annaevahallin.wordpress.com (se även länk till vänster).

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av språk- läs- och skrivutveckling och språkstörningar hos skolbarn, och särskilt hur olika språkliga kontexter och typer av språkliga uppgifter påverkar språklig bearbetning och produktion och användning, samt språkinlärning och -bearbetning från ett dynamiskt och emergentistiskt perspektiv. Mitt huvudprojekt som jag startade under min tid som postdoktor undersöker hur elever i årskurs 4-9 berättar och förklarar i fyra olika uppgifter, med syfte att utforma kliniskt användbara uppgifter, se hur berättande och förklarande utvecklas över tid, och undersöka vilka mått som skiljer elever med och utan språkstörning, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter (projektnamn: EXPLORE-SA Expository language and oral retelling in Swedish adolescents).

Jag har också samarbeten i flera olika forskningsprojekt med forskare vid Lunds universitet (Ketty Andersson), Umeå universitet (Maria Levlin), Göteborgs Universitet (Carmela Miniscalco), Linnéuniversitet (Linda Fälth), Linköpings Universitet (Christina Reuterskiöld, Stefan Gustafson, Ulrika B. Andersson, Tomas Nordström, Henrik Danielsson), Mittuniversitetet (Petri Partanen) samt Hoftstra University, Long Island, NY, USA (Julie Case). För mer information om de olika forskningsprojekt jag är involverad i - besök min portfoliosida.

Pedagogiska meriter

På Karolinska Institutet undervisar och vidareutvecklar jag logopedprogrammets kurs som berör språk- läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn samt är delaktig i kurser i fördjupning och kritisk granskning. Jag handleder examensarbeten vid logopedprogrammet, handleder masteruppsatser i logopedi och är bihandledare till en doktorand. På New York University var jag kursansvarig och huvudföreläsare för kurserna Language Disorders in Children (2012) och Language Development and Disorders in School-Age Children (2013-2015).

Loading bibliometrics...