Anna Nager

Anna Nager

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent och specialist i allmänmedicin med över 20 års klinisk erfarenhet i primärvård. Min forskning är starkt allmänmedicinskt förankrad och sträcker sig över psykiatrisk sjukdom, luftvägssjukdomar och informatik inom primärvård. Jag är affilierad forskare på Karolinska Institutet. Min huvudsakliga sysselsättning är som chefredaktör för kunskapsstödet Medibas som riktar sig till primärvård. Jag är också chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care och Stockholms representant i SFAMs (Svensk förening för allmänmedicin) Forskningsråd.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete (disputation 2009) var en registerstudie över sociodemografiska och medicinska faktorer som var associerade med insjuknande i postpartumpsykos, samt långtidsuppföljning av personer som insjuknat i postpartumpsykos. 

Min nuvarande forskning handlar om psykiatriska diagnoser inom primärvård. Jag var under 2014–2017 forskningsledare för SAFARI-studien som undersökte behandlingsmetoder för psykiatriska diagnoser inom primärvård och som var ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Västmanland och Region Stockholm. Som forskningsledare i DUDE-studien studerar jag skillnader i biomarkörer mellan utmattningssyndrom och depression. 

Ett annat huvudspår i min forskning är luftvägssjukdomar. Som forskningsledare i PRIMAIR-studien har vi i en RCT på vårdcentraler i Stockholm studerat effekten av fortbildning om KOL till allmänläkare för utfall hos patienter med KOL. Även patienternas informationsbehov vid KOL har undersökts. PRIMAIR-studien har inkorporerats i PRAXIS-studien som är en longitudinell studie där material på patienter med KOL och astma, både inom primärvård och på sjukhus har insamlats vid flera tillfällen sedan 2005 från flera regioner (Uppsala, Örebro, Dalarna, Värmland och Stockholm). 

Jag har varit/är huvudhandledare för tre doktorander, varav två har försvarat sina doktorsavhandlingar (planerad disputation för den tredje är under 2023). Jag har varit/är bihandledare för fyra doktorander, varav två har försvarat sina doktorsavhandlingar. 

Jag är författare i över 30 publicerade vetenskapliga artiklar.

Pedagogiska meriter

Under 2014–2016 var jag lektor vid Sektionen för allmänmedicin och primärvård med undervisning på läkarprogrammets Primärvårdsstrimma (strimman löpte genom hela utbildningen) och i kursen Vetenskaplig metodik på läkarprogrammets femte termin vid Karolinska Institutet. Undervisnngen innefattade föreläsningar, gruppseminarier, planering och examinationer.

Under 2009–2016 var jag kursledare för VESTA, det utbildningsprogram som riktade sig till ST-läkare i allmänmedicin som gjorde sina vetenskapliga arbeten. Arbetet med VESTA inkluderade föreläsningar, gruppseminarieledning, individuell handledning (14 ST-läkare i allmänmedicin), planering av kurs, utvärdering av kursen och utveckling av kursen.

Under 2012–2016 var jag ordförande för styrgruppen för Forskarskolan i allmänmedicin, Karolinska Institutet.

Utbildning

2020, Docent

2011, Specialist in Allmänmedicin

2009, Medicine doktor (PhD)

1999, Legitimerad läkare

1997, Läkarexamen, Karolinska Institutet