Anna Martling

Anna Martling

Professor/överläkare

Dekan KI, Campus Nord

Om mig

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003, blev certifierad kirurg 2004, docent 2009 och professor 2014. Martling är sedan 2019 verksam som dekan för institutionsgrupp Nord vid KI.

Sedan 2008 har hon varit forskningsgruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska-, translationella och epidemiologiska studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation i relation till annan behandling, utveckling av kirurgiska tekniker, nya biomarkörer och låg dos ASA vid behandling av kolorektal cancer. Anna Martling har mottagit flera vetenskapliga priser bl.a Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskningspris 2013 och hon utsågs 2021 till Årets Cancerforskare av Cancerfonden. Martling är en ofta förekommande föreläsare i Sverige och utomlands. Martling har haft ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat för European Society of ColoProctology (ESCP), Cancerfonden, Vetenskapsrådet, KIs Strategiska Cancerprogram, Styrelsen för forskning vid KI, styrelsen för CIMED etc. Martling är för närvarande ansvarig för Swedish Colorectal Cancer Study Group (en nationell planeringsgrupp för pågående och planerade multicenterstudier inom kolorektalcancerfältet). Anna Martling är vidare bl.a. ledamot i Fakultetsnämnden vid KI, KI-Region Stockholms Ledningsgrupp, styrelsen för Forska!Sverige samt styrelsen för Radiumhemmets forskningsfonder. Sedan 2020 leder Anna Martling en arbetsgrupp i samverkan mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset för accelererad implementering av precisionsmedicin i Region Stockholm.

Anna Martlings forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, Svenska Läkarsällskapet, KI och Region Stockholm. 2014 mottog hon Vetenskapsrådets dittills största bidrag för klinisk behandlingsforskning på MSEK 25.

Angelägna frågor

Vi måste på Karolinska Institutet (KI) gemensamt skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö som möjliggör en världsledande grundvetenskaplig-, translationell-, och klinisk forskning och som tillsammans skapar värde genom att bidra med kunskap om livet och förbättrar människors hälsa. En viktig komponent i detta är införandet av det som kommit att kallas precisionsmedicin. Genom att driva detta projekt i samverkan mellan KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm hoppas vi uppnå att viktiga medicinska framsteg, nya rön och teknologier kan implementeras i vården och skapa mer precis, individualiserad diagnostik och terapier i absolut framkant. En annan viktig komponent för att uppnå detta är att vi gemensamt skapar förutsättningar för lagring, bearbetning, integrering och analys av stora mängder komplexa data, vilket bidrar till utvecklande av precisionsmedicin men även möjliggör secondary use av hälsodata för forskning.

KI står samtidigt inför nya utmaningar men också betydande möjligheter i och med stora förändringarna av sjukvårdsstrukturen inom Region Stockholm. Det är då av yttersta vikt att det medicinska universitetet KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskning- och utbildningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare.

Forskningsbeskrivning

Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudierna ALASCCA och CITCCA

Fem utvalda publikationer:

Effect of a surgical training programme on outcome of rectal cancer in the County of Stockholm. Stockholm Colorectal Cancer Study Group, Basingstoke Bowel Cancer Research Project. Martling AL, Holm T, Rutqvist LE, Moran BJ, Heald RJ, Cedemark B Lancet 2000 Jul;356(9224):93-6

The Stockholm II trial on preoperative radiotherapy in rectal carcinoma: long-term follow-up of a population-based study. Martling A, Holm T, Johansson H, Rutqvist LE, Cedermark B, Cancer 2001 Aug;92(4):896-902

Dissociation of EphB2 signaling pathways mediating progenitor cell proliferation and tumor suppression. Genander M, Halford MM, Xu NJ, Eriksson M, Yu Z, Qiu Z, et al Cell 2009 Nov;139(4):679-92

Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens for rectal cancer. Pettersson D, Cedermark B, Holm T, Radu C, Påhlman L, Glimelius B, et al Br J Surg 2010 Apr;97(4):580-7

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial. Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, Berglund Å, Cedermark B, Radu C, et al Lancet Oncol. 2017 03;18(3):336-346

Akademiska priser och utmärkelser

2021 Årets Cancerforskare, Cancerfonden

2020 Honorary Fellowship of American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRC)

2019 Tarmcancerpriset, ILCO

2019 Med dr Axel Hirsch Pris, Karolinska Institutet 2018 Hilda och Alfred Erikssons pris, Kungliga Vetenskaps Akademin

2017 Marc-Claude Marti Lecture, Villars, Schweiz

2016 Årets Lennanderföreläsare, Svenska Läkaresällskapet

2015 The Edward Wilson Lecture, Sydney, Australia

2013 Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris